We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

two-middle-age-busine...
foto-overlay-breed.svg (copy1)

DRV is een sociaal, informeel kantoor met een sterk kwaliteitsgerichte cultuur. Die cultuur blijven we borgen, ook, en misschien wel juist, nu we interne processen verder automatiseren en meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

organisatiedoelen
en ontwikkelingen

De visie en missie van onze organisatie zijn vertaald in een belofte aan onze cliënten:
DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.

Wij zijn een organisatie die ondernemers in de echte economie helpt hun prestaties duurzaam te verbeteren door hen grip, inzicht en ondersteuning te bieden in hun financiële bedrijfsvoering. Voor onze medewerkers zijn wij een sociale partner die hen stimuleert en volop mogelijkheden biedt om zich als professional te blijven ontwikkelen en waardevol te zijn in hun zakelijke en persoonlijke omgeving. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en onafhankelijkheid. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen. Om onze continuïteit zeker te stellen zorgen wij voor een goed financieel resultaat.

Wij zijn de onmisbare partner voor ondernemers in de echte economie. Met die visie als vertrekpunt, is onze missie geformuleerd:

Missie en visie

drv-digitale-transfor...

De missie beschrijft welke betekenis wij willen hebben voor onze cliënten, onze medewerkers en de maatschappij. In navolging daarvan zijn onze organisatiedoelen geformuleerd rondom vier thema’s: kwaliteit, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en operationele optimalisatie. De driehoek geeft dat weer. De focus op de organisatiedoelen die in 2018 is ingezet met het thema ‘Slimmer samen werken’ is in 2020 gecontinueerd.  

Organisatiedoelen

btn_to_top
tabellen-jaarverslag-...

In 2019 zijn veel onderzoeken gedaan: het tweejaarlijkse cultuuronderzoek, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid, de enquête over de balans prive-werk en het cliënttevredenheidsonderzoek. Daarover hebben we in het Jaarverslag 2019 uitgebreid gerapporteerd. In 2020 zijn de resultaten van die verschillende onderzoeken geanalyseerd, hebben vervolgonderzoeken plaatsgevonden en is gestart met de uitvoer van verbeteracties.

Onderstaande tabel toont enkele resultaten uit het MTO 2019 waaruit op hoofdlijnen blijkt hoe de organisatie en de kwaliteitsgerichtheid door onze medewerkers wordt ervaren.

Onderzoeken

Cultuur begint bij de top van elke organisatie. Leidinggevenden van DRV stimuleren onze kwaliteitsgerichte cultuur en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Tijdens bijeenkomsten met medewerkers dragen zij het belang van een kwaliteitsgerichte cultuur actief uit. Zij zijn actief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten en voeden de cultuur ook door ‘nee’ te zeggen. ‘Nee’ tegen een opdracht als er onvoldoende capaciteit of deskundigheid beschikbaar is, ‘nee’ tegen fraude, ‘nee’ tegen fouten in de jaarrekening en ‘nee’ tegen elkaar als we het niet eens zijn met een overweging of beslissing. 

De leiding beschikt ook over diverse harde en zachte maatregelen en initiatieven om een kwaliteitsgerichte cultuur te bevorderen. Bij de analyse van de kwaliteitsindicatoren staan we hier bij stil.

Tone at the top

office-studio-work-pl...
collaborative-meeting...

DRV heeft een informele, sociale cultuur en is sterk gericht op het leveren van kwaliteit en het leveren van waarde aan ondernemers in de echte economie. Dat doen we op een no nonsense manier en door met plezier met elkaar samen te werken.

Wij streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan alleen met een op kwaliteit gerichte cultuur die het gedrag stimuleert dat de kwaliteit van onze dienstverlening ondersteunt; gedrag dat aansluit op de kernwaarden en de gedragscode van DRV.

Cultuur en gedrag

btn_to_top (copy)

Er is in de loop van 2020 ook een meting geweest van de impact van de coronacrisis op onze medewerkers. We hebben gevraagd hoe zij de werkdruk in deze periode, waarin veel sprake was van thuiswerken, ervaren. Hieruit is naar voren gekomen dat de ervaren werkdruk nagenoeg gelijk is aan de werkdruk zoals gemeten in het MTO in 2019.

Meting impact coronacrisis

Vervolgonderzoek

Eind 2021 zal er opnieuw een cultuurscan worden uitgevoerd en zal blijken in hoeverre de ingezette verbeteracties bijdragen aan nog positievere scores.

DRV Academie meer zichtbaar maken

De DRV Academie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze medewerkers. Zowel intern als extern hebben we het werk van de DRV Academie zichtbaarder gemaakt en meer gepromoot.

Ontwikkeling stimuleren met nieuwe gesprekscyclus en vernieuwd mentorschap

DRV wil een lerende organisatie zijn met een open cultuur, waarin we medewerkers stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Met een nieuwe gesprekscyclus en een vernieuwde opzet van het mentorschap willen we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. In paragraaf 6.4 beschrijven we het vernieuwde mentorschap en de nieuwe gesprekscyclus waarin we het vernieuwde model van permanente educatie voor accountants integreren. 

drv-gesprek.svg (copy)
drv-gesprek.svg (copy)
drv-gesprek.svg

De resultaten van het MTO zijn gedeeld met de managementteams van de verschillende vestigingen. Deze zijn aan de slag gegaan met de opvolging ervan binnen hun vestiging. De belangrijkste verbeteringen die organisatiebreed zijn opgepakt, betreffen het borgen van de begeleiding van medewerkers in hun ontwikkeling. Daarvoor zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd.

Aanpak verbeteringen

  • de voldoening die medewerkers uit het werk halen;
  • de doorgroeimogelijkheden binnen DRV;
  • de ruimte om competenties te ontwikkelen;
  • de rol van en support door de direct leidinggevenden.

Het verbeterpunt werkvoldoening is nader onderzocht in 2020 om dit nog beter te duiden en de juiste acties te ondernemen.

Wij zijn trots op de aanwezige cultuur binnen onze organisatie en zijn blij met de uitkomsten van de interne onderzoeken. Dit neemt niet weg dat uit de verschillende onderzoeken een aantal verbeterpunten naar voren komen. Onderwerpen gerelateerd aan een kwaliteitsgerichte cultuur waarop verbetering mogelijk is, betreffen:

Verbeterpunten

drv-driehoek-zwart.svg
btn_to_top (copy1)

Ook is voor het creëren van documenten meer gebruiksvriendelijke tooling voorbereid. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning in het voorbereiden van adviezen.

Op het gebied van data-analyse zijn stappen gezet in het verder verfijnen van inzichten en is een aantal inzichten toegevoegd, waaronder het tonen van de actuele bezetting op de vestigingen. Daarmee hadden we inzicht in het naleven van de getroffen coronamaatregelen op het aspect bezetting.

De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op de primaire interne processen en op het gemakkelijker en sneller uitwisselen van documenten met cliënten, zodat zij tijd besparen en over actuele informatie beschikken. In 2020 is ook aandacht besteed aan het verbeteren van niet-primaire processen. Zo is het goedkeuren en verwerken van inkoopfacturen geautomatiseerd en is het digitaal ondertekenen van documenten zoals arbeidscontracten, studieovereenkomsten en leasecontracten mogelijk gemaakt.

Interne processen verder geautomatiseerd

Ook is de gefaseerde uitrol van de digitale werkomgeving aanzienlijk versneld. Het gebruik van Teams is enorm toegenomen, waaronder het digitaal overleggen. De webinar-functie van Teams is bijvoorbeeld intensief gebruikt voor informatievoorziening aan onze cliënten en medewerkers over de coronaregelingen van de overheid. Ook de DRV Academie maakte er intensief gebruik van voor de vaktechnische opleidingen en trainingen van onze medewerkers. In het kielzog van Teams zijn ook andere functionaliteiten in de digitale werkomgeving versneld geadopteerd.

Digitale werkomgeving
versneld geadopteerd

office-work-teamcampa... (copy)
office-work-teamcampa...

Doordat we door de uitbraak van het coronavirus massaal gingen thuiswerken, is de behoefte aan plaats- en tijdonafhankelijk werken enorm toegenomen en zijn we breder en intensiever gebruik gaan maken van de mogelijkheden van de digitale werkomgeving.

Collega’s die normaal op kantoor werkten, konden we snel voorzien van een eigen laptop. De ervaringen hebben ertoe geleid dat in 2020 de voorbereidingen zijn gestart om in 2021 iedereen te laten beschikken over een laptop en een mobiele telefoon. Plaatsonafhankelijk werken is daarmee voor iedereen mogelijk vanaf de eerste helft 2021. Het is de opmaat voor een nieuwe manier van (samen)werken na de coronapandemie.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken gefaciliteerd

Operationele optimalisatie

btn_to_top (copy1)

Het behoeft geen betoog dat in 2020 grotere events niet zijn doorgegaan. Als een van de topsponsoren van de Singelloop in Breda hebben we wel de alternatieve Singelloop ondersteund en DRV’ers gestimuleerd daaraan deel te nemen.

De reguliere, meerjarige sponsoring van lokale en regionale verenigingen is doorgegaan zoals in andere jaren; bedragen zijn dus niet aangepast aan verminderde tegenprestaties.

Omdat in de aanloop naar de feestdagen duidelijk werd dat het beroep op de voedselbanken toenam en minder bedrijven steun konden geven, heeft de maatschap besloten een donatie te geven aan de voedselbanken in de plaatsen waar wij zijn gevestigd.

De aanvragen die wij krijgen voor sponsoring en donaties toetsen we aan de hand van het sponsoringbeleid dat is gepubliceerd op onze website.

Sponsoring,
Events
& Donaties

shot-during-34th-inte...
two-middle-age-busine...

organisatiedoelen
en ontwikkelingen

DRV is een sociaal, informeel kantoor met een sterk kwaliteitsgerichte cultuur. Die cultuur blijven we borgen, ook, en misschien wel juist, nu we interne processen verder automatiseren en meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Wij zijn de onmisbare partner voor ondernemers in de echte economie. Met die visie als vertrekpunt, is onze missie geformuleerd:

Missie en visie

Wij zijn een organisatie die ondernemers in de echte economie helpt hun prestaties duurzaam te verbeteren door hen grip, inzicht en ondersteuning te bieden in hun financiële bedrijfsvoering. Voor onze medewerkers zijn wij een sociale partner die hen stimuleert en volop mogelijkheden biedt om zich als professional te blijven ontwikkelen en waardevol te zijn in hun zakelijke en persoonlijke omgeving. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en onafhankelijkheid. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen. Om onze continuïteit zeker te stellen zorgen wij voor een goed financieel resultaat.

De visie en missie van onze organisatie zijn vertaald in een belofte aan onze cliënten:
DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.

Organisatiedoelen

De missie beschrijft welke betekenis wij willen hebben voor onze cliënten, onze medewerkers en de maatschappij. In navolging daarvan zijn onze organisatiedoelen geformuleerd rondom vier thema’s: kwaliteit, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en operationele optimalisatie. De driehoek geeft dat weer. De focus op de organisatiedoelen die in 2018 is ingezet met het thema ‘Slimmer samen werken’ is in 2020 gecontinueerd.  

drv-digitale-transfor...

Tone at the top

Cultuur begint bij de top van elke organisatie. Leidinggevenden van DRV stimuleren onze kwaliteitsgerichte cultuur en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Tijdens bijeenkomsten met medewerkers dragen zij het belang van een kwaliteitsgerichte cultuur actief uit. Zij zijn actief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten en voeden de cultuur ook door ‘nee’ te zeggen. ‘Nee’ tegen een opdracht als er onvoldoende capaciteit of deskundigheid beschikbaar is, ‘nee’ tegen fraude, ‘nee’ tegen fouten in de jaarrekening en ‘nee’ tegen elkaar als we het niet eens zijn met een overweging of beslissing. 

De leiding beschikt ook over diverse harde en zachte maatregelen en initiatieven om een kwaliteitsgerichte cultuur te bevorderen. Bij de analyse van de kwaliteitsindicatoren staan we hier bij stil.

office-studio-work-pl...

Onderzoeken

In 2019 zijn veel onderzoeken gedaan: het tweejaarlijkse cultuuronderzoek, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid, de enquête over de balans prive-werk en het cliënttevredenheidsonderzoek. Daarover hebben we in het Jaarverslag 2019 uitgebreid gerapporteerd. In 2020 zijn de resultaten van die verschillende onderzoeken geanalyseerd, hebben vervolgonderzoeken plaatsgevonden en is gestart met de uitvoer van verbeteracties.

Onderstaande tabel toont enkele resultaten uit het MTO 2019 waaruit op hoofdlijnen blijkt hoe de organisatie en de kwaliteitsgerichtheid door onze medewerkers wordt ervaren.

DRV heeft een informele, sociale cultuur en is sterk gericht op het leveren van kwaliteit en het leveren van waarde aan ondernemers in de echte economie. Dat doen we op een no nonsense manier en door met plezier met elkaar samen te werken.

Wij streven naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan alleen met een op kwaliteit gerichte cultuur die het gedrag stimuleert dat de kwaliteit van onze dienstverlening ondersteunt; gedrag dat aansluit op de kernwaarden en de gedragscode van DRV.

Cultuur en gedrag

collaborative-meeting...
tabellen-jaarverslag-...

Verbeterpunten

Wij zijn trots op de aanwezige cultuur binnen onze organisatie en zijn blij met de uitkomsten van de interne onderzoeken. Dit neemt niet weg dat uit de verschillende onderzoeken een aantal verbeterpunten naar voren komen. Onderwerpen gerelateerd aan een kwaliteitsgerichte cultuur waarop verbetering mogelijk is, betreffen:

  • de voldoening die medewerkers uit het werk halen;
  • de doorgroeimogelijkheden binnen DRV;
  • de ruimte om competenties te ontwikkelen;
  • de rol van en support door de direct leidinggevenden.

Het verbeterpunt werkvoldoening is nader onderzocht in 2020 om dit nog beter te duiden en de juiste acties te ondernemen.

Aanpak verbeteringen

De resultaten van het MTO zijn gedeeld met de managementteams van de verschillende vestigingen. Deze zijn aan de slag gegaan met de opvolging ervan binnen hun vestiging. De belangrijkste verbeteringen die organisatiebreed zijn opgepakt, betreffen het borgen van de begeleiding van medewerkers in hun ontwikkeling. Daarvoor zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd.

drv-gesprek.svg

Ontwikkeling stimuleren met nieuwe gesprekscyclus en vernieuwd mentorschap

DRV wil een lerende organisatie zijn met een open cultuur, waarin we medewerkers stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Met een nieuwe gesprekscyclus en een vernieuwde opzet van het mentorschap willen we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. In paragraaf 6.4 beschrijven we het vernieuwde mentorschap en de nieuwe gesprekscyclus waarin we het vernieuwde model van permanente educatie voor accountants integreren. 

drv-gesprek.svg (copy)

DRV Academie meer zichtbaar maken

De DRV Academie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze medewerkers. Zowel intern als extern hebben we het werk van de DRV Academie zichtbaarder gemaakt en meer gepromoot.

drv-gesprek.svg (copy)

Vervolgonderzoek

Eind 2021 zal er opnieuw een cultuurscan worden uitgevoerd en zal blijken in hoeverre de ingezette verbeteracties bijdragen aan nog positievere scores.

Meting impact coronacrisis

Er is in de loop van 2020 ook een meting geweest van de impact van de coronacrisis op onze medewerkers. We hebben gevraagd hoe zij de werkdruk in deze periode, waarin veel sprake was van thuiswerken, ervaren. Hieruit is naar voren gekomen dat de ervaren werkdruk nagenoeg gelijk is aan de werkdruk zoals gemeten in het MTO in 2019.

drv-driehoek-zwart.svg

Operationele optimalisatie

Plaats- en tijdonafhankelijk werken gefaciliteerd

Doordat we door de uitbraak van het coronavirus massaal gingen thuiswerken, is de behoefte aan plaats- en tijdonafhankelijk werken enorm toegenomen en zijn we breder en intensiever gebruik gaan maken van de mogelijkheden van de digitale werkomgeving.

Collega’s die normaal op kantoor werkten, konden we snel voorzien van een eigen laptop. De ervaringen hebben ertoe geleid dat in 2020 de voorbereidingen zijn gestart om in 2021 iedereen te laten beschikken over een laptop en een mobiele telefoon. Plaatsonafhankelijk werken is daarmee voor iedereen mogelijk vanaf de eerste helft 2021. Het is de opmaat voor een nieuwe manier van (samen)werken na de coronapandemie.

office-work-teamcampa...

Digitale werkomgeving
versneld geadopteerd

Ook is de gefaseerde uitrol van de digitale werkomgeving aanzienlijk versneld. Het gebruik van Teams is enorm toegenomen, waaronder het digitaal overleggen. De webinar-functie van Teams is bijvoorbeeld intensief gebruikt voor informatievoorziening aan onze cliënten en medewerkers over de coronaregelingen van de overheid. Ook de DRV Academie maakte er intensief gebruik van voor de vaktechnische opleidingen en trainingen van onze medewerkers. In het kielzog van Teams zijn ook andere functionaliteiten in de digitale werkomgeving versneld geadopteerd.

office-work-teamcampa... (copy)

Interne processen verder geautomatiseerd

De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op de primaire interne processen en op het gemakkelijker en sneller uitwisselen van documenten met cliënten, zodat zij tijd besparen en over actuele informatie beschikken. In 2020 is ook aandacht besteed aan het verbeteren van niet-primaire processen. Zo is het goedkeuren en verwerken van inkoopfacturen geautomatiseerd en is het digitaal ondertekenen van documenten zoals arbeidscontracten, studieovereenkomsten en leasecontracten mogelijk gemaakt.

Ook is voor het creëren van documenten meer gebruiksvriendelijke tooling voorbereid. Hetzelfde geldt voor de ondersteuning in het voorbereiden van adviezen.

Op het gebied van data-analyse zijn stappen gezet in het verder verfijnen van inzichten en is een aantal inzichten toegevoegd, waaronder het tonen van de actuele bezetting op de vestigingen. Daarmee hadden we inzicht in het naleven van de getroffen coronamaatregelen op het aspect bezetting.

shot-during-34th-inte...

Sponsoring,
Events
& Donaties

Het behoeft geen betoog dat in 2020 grotere events niet zijn doorgegaan. Als een van de topsponsoren van de Singelloop in Breda hebben we wel de alternatieve Singelloop ondersteund en DRV’ers gestimuleerd daaraan deel te nemen.

De reguliere, meerjarige sponsoring van lokale en regionale verenigingen is doorgegaan zoals in andere jaren; bedragen zijn dus niet aangepast aan verminderde tegenprestaties.

Omdat in de aanloop naar de feestdagen duidelijk werd dat het beroep op de voedselbanken toenam en minder bedrijven steun konden geven, heeft de maatschap besloten een donatie te geven aan de voedselbanken in de plaatsen waar wij zijn gevestigd.

De aanvragen die wij krijgen voor sponsoring en donaties toetsen we aan de hand van het sponsoringbeleid dat is gepubliceerd op onze website.

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm