We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

two-middle-age-busine...
foto-overlay-breed.svg (copy1)

Samen streven we voortdurend naar het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau voor ondernemers in de echte economie. Bovendien vervullen we een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing zorgt ervoor dat we onze kwaliteitsdoelstellingen behalen.

Stelsel van
kwaliteitsbeheersing

Onze kwaliteitsambitie en de kwaliteitsdoelstellingen zijn opgenomen in het kwaliteitsbeleid. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat het geheel van maatregelen en procedures gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn beschreven in het Kwaliteitshandboek DRV.

Omdat wij kiezen voor één stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn de uitgangspunten uit het Kwaliteitshandboek van toepassing op alle servicelijnen en gespecialiseerde diensten. Passend bij de aard van de dienstverlening gelden aanvullend specifieke procedures en richtlijnen. Die zijn opgenomen in separate handboeken en/of leidraden.

Your Trust B.V. is een uitzondering op het bovenstaande. Deze rechtspersoon valt onder de werking van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en staat daardoor onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB). Your Trust B.V. heeft haar eigen stelsel van kwaliteitsbeheersing, waarover zij separaat verantwoording aflegt aan toezichthouders.

Kwaliteitsbeleid
en stelsel van kwaliteitsbeheersing

joyce-my-friend-and-m...

Deze kwaliteitsambitie hebben wij vertaald naar een aantal kwaliteitsdoelstellingen, namelijk:

 • we voldoen aan wet- en regelgeving;
 • we geven op een integere wijze invulling aan onze poortwachtersfunctie door stringente procedures voor opdrachtaanvaarding en alertheid op signalen van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving;
 • we wegen tegengestelde belangen bij de opdrachten zorgvuldig af;
 • we leveren toegevoegde waarde aan opdrachtgevers en maatschappij.

Het leveren van kwaliteit is de kern van ons bestaan. Aan kwaliteit doen we geen concessie.

Onze kwaliteitsambitie blijkt uit onze merkbelofte: Wij zijn ‘DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes een van de beste kantoren van Nederland’. Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers, die werkzaam zijn in diverse branches. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en objectiviteit. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen.

Kwaliteitsambitie en kwaliteitsdoelstellingen

Binnen ons stelsel van kwaliteitsbeheersing kennen we diverse functies en rollen. Van de belangrijkste functies geven we kort weer wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.

Functies binnen stelsel van kwaliteitsbeheersing

tabellen-jaarverslag-...

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden: drie accountants en een fiscalist. Michael Bick en Jan Gijsel vervullen beiden de rol van Beleidsbepaler. De Beleidsbepalers zijn geheel zelfstandig en met uitsluiting van de overige maatschapsleden bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van de accountantsorganisatie. De Beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn automatisch tevens Kwaliteitsbepaler van het NVKS-accountantskantoor. Daarmee zijn zij dus (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Marco Utermark vervult samen met hen de rol van Kwaliteitsbepaler.

Met onderstaand overzicht geven we inzicht in de geschreven uren van de leden van de Raad van Bestuur. Uit de analyse komt naar voren dat zij voldoende tijd hebben kunnen vrijmaken om zich te richten op hun bestuurstaken.

Onder de beleidsbepalende organen verstaan we de Raad van Bestuur, de Beleidsbepalers en de Kwaliteitsbepalers. De beleidsbepalende organen zijn belast met de dagelijkse leiding. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het formuleren van de kwaliteitsambitie en het kwaliteitsbeleid en het opzetten en onderhouden van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

Beleidsbepalende
organen

sponsored-by-google-c... (copy)
sponsored-by-google-c...

De maatschap is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Zij bepaalt en beslist over de koers van de organisatie. De maatschap bespreekt aan de hand van het kwaliteitsverslag driemaal per jaar of het geformuleerde kwaliteitsbeleid heeft geleid tot de juiste bedrijfscultuur: een cultuur waarin het kwaliteitsbeleid en de daaruit voortvloeiende handboeken en leidraden centraal staan in het dagelijks handelen.

Maatschap

DRV beschikt over een Bureau Vaktechniek Accountancy (BVT) en een Bureau Vaktechniek Fiscaal (BVTF). Beide hebben een belangrijke functie in het vergroten van de vaktechnische kennis van onze medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving in vaktechnisch beleid, alerts en trainingen. Ook ondersteunen zij bij het uitvoeren van interne toetsingen en helpen zij collega’s bij hun vaktechnische afwegingen (consultaties).

Bureau Vaktechniek

Compliance houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van interne en externe regelgeving. Ook bewaakt zij de betrouwbaarheid en integriteit van onze organisatie. Zij rapporteert driemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen en aan de maatschap, hoofdzakelijk via het eerdergenoemde kwaliteitsverslag.

Compliance

meeting-business-team...
free-to-use-license.p...

De Kwaliteitsmanager is operationeel verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In het kwaliteitsverslag rapporteert hij driemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen over de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook doet hij voorstellen voor verbeteringen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Verder ondersteunt de Kwaliteitsmanager de beleidsbepalende organen door het voorbereiden van besluiten. De Kwaliteitsmanager vervult daarnaast de rol van onafhankelijkheidsfunctionaris.

Kwaliteitsmanager

office-woman-cowomenc...

Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat uit een scala aan procedures en maatregelen die zijn beschreven in ons Kwaliteitshandboek en aanvullende leidraden. Dit handboek is opgesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving en gebaseerd op de eisen die zijn gesteld door beroepsorganisaties. Ons Kwaliteitshandboek, samen met ons integriteitsbeleid, geeft invulling aan de wijze waarop wij omgaan met de fundamentele beginselen als: vertrouwelijkheid, integriteit, objectiviteit, professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook aspecten als onafhankelijkheid en cliëntacceptatie en -voortzetting zijn hierin opgenomen.

We kennen diverse kwaliteitswaarborgen die we inzetten voorafgaand, gedurende en na het proces van dienstverlening. De uitkomsten van deze kwaliteitswaarborgen meten we op basis van vastgestelde kwaliteitsindicatoren. In het verslagjaar is over deze uitkomsten periodiek gerapporteerd aan de beleidsbepalende organen. Deze rapportages zijn opgesteld door de Kwaliteitsmanager en door Compliance voorzien van een opinie. Als hiervoor aanleiding was, zijn oorzaakanalyses uitgevoerd en heeft bijsturing plaatsgevonden. Op deze wijze is invulling gegeven aan de zogenaamde Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA).

In de hoofdstukken hierna doen wij verslag van de uitkomst van deze kwaliteitsindicatoren over het jaar 2020.

Opzet stelsel kwaliteitsbeheersing

Door middel van alerts en nieuwsberichten zijn alle medewerkers vooraf op de hoogte gebracht van deze impactvolle wijzigingen en over de wijze waarop we daaraan invulling geven in onze interne procedures. Bij de jaarlijkse update van ons Kwaliteitshandboek zijn deze wijzigingen hierin opgenomen.

Impactvolle wijzigingen in ons stelsel van kwaliteitsbeheersing in 2020 hadden betrekking op;

 • het verplicht voeren van collegiaal overleg voorafgaand aan de acceptatie van een controle-, beoordelings- en samenstelopdracht per 1 januari 2020;
 • het invoeren van een meldingsplicht met betrekking tot potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren (MDR), waarbij het ingaan van de meldingsplicht uitgesteld is van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021;
 • het opnemen van de verplichting van Wwft-instellingen tot terugmelding bij de Kamer van Koophandel van geconstateerde onjuistheden in de registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) door cliënten.

Wijzigingen in stelsel van kwaliteitsbeheersing

Er is geen beleid voor beleggingen van vennoten in privé. Wel zijn er in ons Kwaliteitshandboek restricties opgelegd die zijn gebaseerd op de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO), waaronder een verbod op het houden van een financieel belang in cliënten. Dit wordt jaarlijks door de Kwaliteitsmanager gemonitord door middel van de persoonlijke integriteits- en onafhankelijkheidsverklaring.

In de maatschap DRV Accountants & Adviseurs worden alle vennoten op dezelfde wijze beloond (‘gelijke monniken gelijke kappen’). Dat heeft een positieve invloed op ons kwaliteitsbewustzijn. In dat bewustzijn nemen de cultuur en een juiste mindset op kwaliteit belangrijkere plaatsen in dan financiële motieven. Na een grondige analyse heeft de maatschap dan ook besloten om de maatregelen van afschaffing van het goodwillmodel en het invoeren van een claw back-regeling niet door te voeren.

drv-icon-53_1.svg (copy)

Onze controlepraktijk staat onder (wettelijk) toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft een leidraad ontwikkeld met 53 maatregelen, die ervoor zorgdragen dat de kwaliteitsgerichte cultuur prevaleert boven het behalen van rendement. Alle 53 maatregelen zijn door DRV ingevoerd, waarbij bij enkele maatregelen andere keuzes zijn gemaakt dan de NBA heeft gevraagd. Maatregelen die niet exact zijn ingevuld conform de wens van de NBA hebben betrekking op het:

 • geleidelijk afschaffen van het goodwillmodel;
 • invoeren van een claw back-regeling;
 • geven van inzicht in beleggingen van vennoten in privé.

Voortgang 53 maatregelen

sra.b11b2f7413c5.svg (copy)

Het doorlopend toezicht op het WTA-domein door de AFM, evenals het doorlopend toezicht op het NBA-domein door de Raad voor Toezicht NBA, is gedelegeerd aan de reviewcommissie van het SRA. In 2020 zijn door het SRA geen onderzoeken uitgevoerd bij onze organisatie. Dat gebeurt pas weer in 2021. Voor het laatst heeft op 12 november 2019 een inventarisatiegesprek met de regiocoördinator van de reviewcommissie plaatsgevonden. Toen is vastgesteld dat er een systeem van self assessment is en dat de uitkomsten van de kwaliteitsmaatregelen bevredigend zijn. Op grond van de uitkomsten van de interne kwaliteitsbewaking was er geen aanleiding voor een dossieronderzoek.

SRA-toetsing

business-work-peoplel... (copy)

Wij wachten de definitieve uitwerking van de verschillende maatregelen af en zullen ons waar mogelijk voorbereiden op de implementatie ervan. Ongeacht de definitieve uitwerking van de maatregelen zullen wij onverminderd transparant blijven over de uitkomsten van onze kwaliteitsindicatoren, omdat (gezien onze publieke taak) alle belanghebbenden recht hebben op deze informatie.

Wij hebben kennisgenomen van het rapport van de CTA en de kabinetsreactie hierop. Wij herkennen ons in de hoofdlijn van de conclusies van de CTA en constateren dat deze zijn gebaseerd op feiten in plaats van opinies en daardoor evenwichtig en realistisch zijn. De voorgenomen maatregelen van het verplichten tot het aanstellen van een Raad van Commissarissen en het rapporteren over wettelijk voorgeschreven Audit Quality Indicators (AQI’s) lijken voor ons de grootste impact te hebben. Met name de laatstgenoemde maatregel begrijpen wij en wij staan hier ook achter. Dat blijkt uit het feit dat wij al meerdere jaren via onze website jaarlijks verslag uitbrengen over onze belangrijkste kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten geven belangrijke indicaties die gebruikt kunnen worden bij de uitoefening van het toezicht. Wij zijn echter van mening dat deze minder geschikt zijn om gebruikt te worden bij de benchmarking van kantoren. De uitkomst van een indicator op zichzelf zegt namelijk niet veel; deze dient geïnterpreteerd te worden in samenhang met andere informatie.

office-working.jpg (copy)
unsplash-power.jpg (copy)

Op 30 januari 2020 heeft de CTA haar eindrapport ‘Vertrouwen op controle’ aangeboden aan de minister van Financiën. Kort daarvoor heeft ook de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) haar eindrapport gepubliceerd. De minister heeft in een kabinetsreactie aangegeven het overgrote deel van de adviezen van de CTA over te nemen. Met ingang van 1 mei 2020 zijn twee kwartiermakers door de minister aangesteld met de taakopdracht een aantal specifieke maatregelen, zoals vermeld in de kabinetsreactie, uit te voeren. En meer in zijn algemeenheid de samenhang en voortgang van alle maatregelen te monitoren, te bewaken en de minister daarover te informeren.

Commissie Toekomst Accountancysector (CTA)

two-middle-age-busine...

Stelsel van
kwaliteitsbeheersing

Samen streven we voortdurend naar het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau voor ondernemers in de echte economie. Bovendien vervullen we een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing zorgt ervoor dat we onze kwaliteitsdoelstellingen behalen.

Kwaliteitsambitie en kwaliteits-
doelstellingen

Onze kwaliteitsambitie blijkt uit onze merkbelofte: Wij zijn ‘DRV Accountants & Adviseurs. Stilletjes een van de beste kantoren van Nederland’. Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers, die werkzaam zijn in diverse branches. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en objectiviteit. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen.

Deze kwaliteitsambitie hebben wij vertaald naar een aantal kwaliteitsdoelstellingen, namelijk:

 • we voldoen aan wet- en regelgeving;
 • we geven op een integere wijze invulling aan onze poortwachtersfunctie door stringente procedures voor opdrachtaanvaarding en alertheid op signalen van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving;
 • we wegen tegengestelde belangen bij de opdrachten zorgvuldig af;
 • we leveren toegevoegde waarde aan opdrachtgevers en maatschappij.

Het leveren van kwaliteit is de kern van ons bestaan. Aan kwaliteit doen we geen concessie.

joyce-my-friend-and-m...

Kwaliteitsbeleid
en stelsel van kwaliteitsbeheersing

Onze kwaliteitsambitie en de kwaliteitsdoelstellingen zijn opgenomen in het kwaliteitsbeleid. Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat het geheel van maatregelen en procedures gericht op het realiseren van de doelstellingen uit het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn beschreven in het Kwaliteitshandboek DRV.

Omdat wij kiezen voor één stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn de uitgangspunten uit het Kwaliteitshandboek van toepassing op alle servicelijnen en gespecialiseerde diensten. Passend bij de aard van de dienstverlening gelden aanvullend specifieke procedures en richtlijnen. Die zijn opgenomen in separate handboeken en/of leidraden.

Your Trust B.V. is een uitzondering op het bovenstaande. Deze rechtspersoon valt onder de werking van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en staat daardoor onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB). Your Trust B.V. heeft haar eigen stelsel van kwaliteitsbeheersing, waarover zij separaat verantwoording aflegt aan toezichthouders.

Functies binnen stelsel van kwaliteitsbeheersing

Binnen ons stelsel van kwaliteitsbeheersing kennen we diverse functies en rollen. Van de belangrijkste functies geven we kort weer wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.

Maatschap

De maatschap is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Zij bepaalt en beslist over de koers van de organisatie. De maatschap bespreekt aan de hand van het kwaliteitsverslag driemaal per jaar of het geformuleerde kwaliteitsbeleid heeft geleid tot de juiste bedrijfscultuur: een cultuur waarin het kwaliteitsbeleid en de daaruit voortvloeiende handboeken en leidraden centraal staan in het dagelijks handelen.

sponsored-by-google-c...

Beleidsbepalende
organen

Onder de beleidsbepalende organen verstaan we de Raad van Bestuur, de Beleidsbepalers en de Kwaliteitsbepalers. De beleidsbepalende organen zijn belast met de dagelijkse leiding. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het formuleren van de kwaliteitsambitie en het kwaliteitsbeleid en het opzetten en onderhouden van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden: drie accountants en een fiscalist. Michael Bick en Jan Gijsel vervullen beiden de rol van Beleidsbepaler. De Beleidsbepalers zijn geheel zelfstandig en met uitsluiting van de overige maatschapsleden bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van de accountantsorganisatie. De Beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn automatisch tevens Kwaliteitsbepaler van het NVKS-accountantskantoor. Daarmee zijn zij dus (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Marco Utermark vervult samen met hen de rol van Kwaliteitsbepaler.

Met onderstaand overzicht geven we inzicht in de geschreven uren van de leden van de Raad van Bestuur. Uit de analyse komt naar voren dat zij voldoende tijd hebben kunnen vrijmaken om zich te richten op hun bestuurstaken.

sponsored-by-google-c... (copy)
tabellen-jaarverslag-...

Kwaliteitsmanager

De Kwaliteitsmanager is operationeel verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In het kwaliteitsverslag rapporteert hij driemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen over de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook doet hij voorstellen voor verbeteringen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Verder ondersteunt de Kwaliteitsmanager de beleidsbepalende organen door het voorbereiden van besluiten. De Kwaliteitsmanager vervult daarnaast de rol van onafhankelijkheidsfunctionaris.

free-to-use-license.p...

Compliance

Compliance houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van interne en externe regelgeving. Ook bewaakt zij de betrouwbaarheid en integriteit van onze organisatie. Zij rapporteert driemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen en aan de maatschap, hoofdzakelijk via het eerdergenoemde kwaliteitsverslag.

meeting-business-team...

Bureau Vaktechniek

DRV beschikt over een Bureau Vaktechniek Accountancy (BVT) en een Bureau Vaktechniek Fiscaal (BVTF). Beide hebben een belangrijke functie in het vergroten van de vaktechnische kennis van onze medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving in vaktechnisch beleid, alerts en trainingen. Ook ondersteunen zij bij het uitvoeren van interne toetsingen en helpen zij collega’s bij hun vaktechnische afwegingen (consultaties).

Opzet stelsel kwaliteitsbeheersing

Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat uit een scala aan procedures en maatregelen die zijn beschreven in ons Kwaliteitshandboek en aanvullende leidraden. Dit handboek is opgesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving en gebaseerd op de eisen die zijn gesteld door beroepsorganisaties. Ons Kwaliteitshandboek, samen met ons integriteitsbeleid, geeft invulling aan de wijze waarop wij omgaan met de fundamentele beginselen als: vertrouwelijkheid, integriteit, objectiviteit, professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook aspecten als onafhankelijkheid en cliëntacceptatie en -voortzetting zijn hierin opgenomen.

We kennen diverse kwaliteitswaarborgen die we inzetten voorafgaand, gedurende en na het proces van dienstverlening. De uitkomsten van deze kwaliteitswaarborgen meten we op basis van vastgestelde kwaliteitsindicatoren. In het verslagjaar is over deze uitkomsten periodiek gerapporteerd aan de beleidsbepalende organen. Deze rapportages zijn opgesteld door de Kwaliteitsmanager en door Compliance voorzien van een opinie. Als hiervoor aanleiding was, zijn oorzaakanalyses uitgevoerd en heeft bijsturing plaatsgevonden. Op deze wijze is invulling gegeven aan de zogenaamde Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA).

In de hoofdstukken hierna doen wij verslag van de uitkomst van deze kwaliteitsindicatoren over het jaar 2020.

office-woman-cowomenc...

Wijzigingen in stelsel van kwaliteitsbeheersing

Impactvolle wijzigingen in ons stelsel van kwaliteitsbeheersing in 2020 hadden betrekking op;

 • het verplicht voeren van collegiaal overleg voorafgaand aan de acceptatie van een controle-, beoordelings- en samenstelopdracht per 1 januari 2020;
 • het invoeren van een meldingsplicht met betrekking tot potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren (MDR), waarbij het ingaan van de meldingsplicht uitgesteld is van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021;
 • het opnemen van de verplichting van Wwft-instellingen tot terugmelding bij de Kamer van Koophandel van geconstateerde onjuistheden in de registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) door cliënten.

Door middel van alerts en nieuwsberichten zijn alle medewerkers vooraf op de hoogte gebracht van deze impactvolle wijzigingen en over de wijze waarop we daaraan invulling geven in onze interne procedures. Bij de jaarlijkse update van ons Kwaliteitshandboek zijn deze wijzigingen hierin opgenomen.

drv-icon-53_1.svg (copy)

Voortgang 53 maatregelen

Onze controlepraktijk staat onder (wettelijk) toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA heeft een leidraad ontwikkeld met 53 maatregelen, die ervoor zorgdragen dat de kwaliteitsgerichte cultuur prevaleert boven het behalen van rendement. Alle 53 maatregelen zijn door DRV ingevoerd, waarbij bij enkele maatregelen andere keuzes zijn gemaakt dan de NBA heeft gevraagd. Maatregelen die niet exact zijn ingevuld conform de wens van de NBA hebben betrekking op het:

 • geleidelijk afschaffen van het goodwillmodel;
 • invoeren van een claw back-regeling;
 • geven van inzicht in beleggingen van vennoten in privé.

In de maatschap DRV Accountants & Adviseurs worden alle vennoten op dezelfde wijze beloond (‘gelijke monniken gelijke kappen’). Dat heeft een positieve invloed op ons kwaliteitsbewustzijn. In dat bewustzijn nemen de cultuur en een juiste mindset op kwaliteit belangrijkere plaatsen in dan financiële motieven. Na een grondige analyse heeft de maatschap dan ook besloten om de maatregelen van afschaffing van het goodwillmodel en het invoeren van een claw back-regeling niet door te voeren.

Er is geen beleid voor beleggingen van vennoten in privé. Wel zijn er in ons Kwaliteitshandboek restricties opgelegd die zijn gebaseerd op de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO), waaronder een verbod op het houden van een financieel belang in cliënten. Dit wordt jaarlijks door de Kwaliteitsmanager gemonitord door middel van de persoonlijke integriteits- en onafhankelijkheidsverklaring.

SRA-toetsing

Het doorlopend toezicht op het WTA-domein door de AFM, evenals het doorlopend toezicht op het NBA-domein door de Raad voor Toezicht NBA, is gedelegeerd aan de reviewcommissie van het SRA. In 2020 zijn door het SRA geen onderzoeken uitgevoerd bij onze organisatie. Dat gebeurt pas weer in 2021. Voor het laatst heeft op 12 november 2019 een inventarisatiegesprek met de regiocoördinator van de reviewcommissie plaatsgevonden. Toen is vastgesteld dat er een systeem van self assessment is en dat de uitkomsten van de kwaliteitsmaatregelen bevredigend zijn. Op grond van de uitkomsten van de interne kwaliteitsbewaking was er geen aanleiding voor een dossieronderzoek.

sra.b11b2f7413c5.svg (copy)

Commissie Toekomst Accountancysector (CTA)

Op 30 januari 2020 heeft de CTA haar eindrapport ‘Vertrouwen op controle’ aangeboden aan de minister van Financiën. Kort daarvoor heeft ook de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) haar eindrapport gepubliceerd. De minister heeft in een kabinetsreactie aangegeven het overgrote deel van de adviezen van de CTA over te nemen. Met ingang van 1 mei 2020 zijn twee kwartiermakers door de minister aangesteld met de taakopdracht een aantal specifieke maatregelen, zoals vermeld in de kabinetsreactie, uit te voeren. En meer in zijn algemeenheid de samenhang en voortgang van alle maatregelen te monitoren, te bewaken en de minister daarover te informeren.

unsplash-power.jpg (copy)

Wij hebben kennisgenomen van het rapport van de CTA en de kabinetsreactie hierop. Wij herkennen ons in de hoofdlijn van de conclusies van de CTA en constateren dat deze zijn gebaseerd op feiten in plaats van opinies en daardoor evenwichtig en realistisch zijn. De voorgenomen maatregelen van het verplichten tot het aanstellen van een Raad van Commissarissen en het rapporteren over wettelijk voorgeschreven Audit Quality Indicators (AQI’s) lijken voor ons de grootste impact te hebben. Met name de laatstgenoemde maatregel begrijpen wij en wij staan hier ook achter. Dat blijkt uit het feit dat wij al meerdere jaren via onze website jaarlijks verslag uitbrengen over onze belangrijkste kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten geven belangrijke indicaties die gebruikt kunnen worden bij de uitoefening van het toezicht. Wij zijn echter van mening dat deze minder geschikt zijn om gebruikt te worden bij de benchmarking van kantoren. De uitkomst van een indicator op zichzelf zegt namelijk niet veel; deze dient geïnterpreteerd te worden in samenhang met andere informatie.

office-working.jpg (copy)

Wij wachten de definitieve uitwerking van de verschillende maatregelen af en zullen ons waar mogelijk voorbereiden op de implementatie ervan. Ongeacht de definitieve uitwerking van de maatregelen zullen wij onverminderd transparant blijven over de uitkomsten van onze kwaliteitsindicatoren, omdat (gezien onze publieke taak) alle belanghebbenden recht hebben op deze informatie.

business-work-peoplel... (copy)

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm