We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

DIENSTEN VOOR
DE ECHTE ECONOMIE

Verdergaande automatisering en data-analyse scheppen extra mogelijkheden voor advisering, die daardoor is toegenomen in 2021. Ook zagen we een verhoogde vraag naar advies van specialisten en naar dienstverlening door de servicelijn audit & assurance. Uiteraard hebben we in 2021 ook veel ondernemers bijgestaan bij het aanvragen en afwikkelen van steunmaatregelen.

Accountancy & Administraties

De ondernemers in de echte economie waarvoor wij werken hebben in 2021 hun veerkracht en ondernemerschap getoond. De impact van coronapandemie heeft veel getroffen bedrijven ertoe aangezet wijzigingen aan te brengen in hun dienstenaanbod, processen en businessmodellen. Daarbij draaide de economie goed in Nederland. Veel bedrijven wisten in 2021 dan ook hun omzet op peil te houden.

Steunmaatregelen

We zagen dat terug in de NOW-afrekeningen. Grofweg de helft van alle bedrijven die wij hebben geholpen bij de NOW-aanvraag en –afwikkeling heeft de overheidssteun (gedeeltelijk)volledig terugbetaald. Uiteraard zijn er verschillen per sector. Het behoeft geen betoog dat bijvoorbeeld de horeca en de evenementensector het zwaar hebben gehad. 

De mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen is door veel ondernemers die getroffen werden door een lagere omzet, aangegrepen. Ook hebben nog niet alle ondernemers die ondersteuning kregen via de NOW-regeling de te veel ontvangen steunbedragen terug kunnen betalen. Wat precies de impact zal zijn van de coronapandemie op de vitaliteit en vooruitzichten op langere termijn, is daarom nog niet voor alle ondernemingen helder. Dat zal de komende twee tot drie jaar blijken. Wij ondersteunen deze ondernemers door de financiële situatie actueel inzichtelijk te houden en cashflow prognoses op te stellen.

De afwikkeling van de NOW-aanvragen trok in 2021 een wissel op de teams accountancy & administraties en audit & assurance. Dat is ook nog zo in 2022. Het zijn werkzaamheden die naast de reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tevreden stellen we vast dat het onze medewerkers in accountancy & administraties is gelukt de reguliere én de extra werkzaamheden goed en tijdig uit te voeren. Wat daaraan heeft bijgedragen is de oprichting van een specialistenteam voor de hoog geautomatiseerde verwerking van administraties. De verwerking van administraties wordt vanaf 2021 organisatiebreed aangestuurd. Er is één team dat werkt op een uniforme wijze voor alle vestigingen. Dat zorgt voor een continu proces en flexibiliteit in eventuele piekbelasting in de verwerking. 

Operationele optimalisatie

Accurate administraties
en advies

Het voordeel van de flexibele en continue verwerking van de administraties voor onze cliënten is, dat hun administratie vrijwel altijd actueel is. Dat is soms noodzaak en altijd wenselijk. Het schept voor onze accountants ook de mogelijkheid om ‘korter op de bal te spelen’ en meer tijd te hebben voor de advisering. Het aantal adviesuren is in 2021 om deze reden dan ook gestegen.

Werving blijft
noodzakelijk

Door een hoge mate van automatisering en het uniformeren van werkprocessen kunnen we meer administraties verwerken in dezelfde tijd. Daarmee vangen we een deel van ons personeelstekort op. In die ontwikkelingen zit een versnelling, waardoor we verwachten structureel meer administraties te kunnen verwerken bij een gelijkblijvend personeelsbestand. Daarom werven we toch nieuwe cliënten. Dat doen we ook ter behoud van onze adviseurs. Het geeft hun energie en het is leuk zich te kunnen verdiepen in nieuwe cliëntrelaties en zich te kunnen ontwikkelen in een veelzijdig cliëntenbestand met uiteenlopende uitdagingen. Tegelijkertijd blijven we alles op alles zetten om goede mensen te vinden voor onze praktijk accountancy & administraties en dan vooral (toekomstige) accountants die sterk zijn in advies en begeleiding. Naast een accurate en betrouwbare administratie is dat immers waar onze cliënten ons het meeste om waarderen.

387

verklaringen en rapportages gaven we in 2021 af bij opdrachten in het kader van de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Audit & Assurance

Onderscheidende aanpak

Het eindproduct van elk accountantskantoor is hetzelfde: een controleverklaring. Toch ervaren onze cliënten dat wij onze controles anders uitvoeren. Onze basisopstelling is dat we controleren vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Onze cliënten willen immers ook het goede doen en voldoen aan wet- en regelgeving. Door de situatie bij de klant zorgvuldig in kaart te brengen en het bedrijf achter de cijfers te doorgronden, kunnen we de juiste open vragen stellen in plaats van werken met uitgebreide checklists. We kunnen uitdagen en verifiëren op de juiste punten. Daarnaast werken we zo min mogelijk met statistische steekproeven maar focussen we ons beargumenteerd op de elementen met het hoogste risico. Achteraf valideren we statistisch of we voldoende hebben gedaan. Deze aanpak vergt overleg binnen het team wat dan ook veelvuldig plaatsvindt. Blijven leren en ontwikkelen via ‘learning on the job’ zijn een logisch gevolg.

Deze aanpak leidt ertoe dat we ook in 2021 veel offerteverzoeken hebben ontvangen. Op een klein aantal offerteverzoeken zijn we ingegaan. Omdat we de cliëntenportefeuille nauwelijks konden uitbreiden, is een aantal opdrachten niet gecontinueerd om plaats te maken voor nieuwe.

Data driven audit

Tijdens het controleproces maken we in toenemende mate gebruik van data-analyses. Het maakt ons werk kwalitatief beter, eenvoudiger, efficiënter en leuker. Veel informatie-uitwisseling met cliënten vindt volledig online en veilig plaats. Naast analyses via business intelligence-tooling van audit files en bankbestanden, analyseren we steeds meer operationele bestanden en zijn we met big-data aan de slag. Op deze manier is data-analyse niet langer een onderdeel van onze controle, maar wordt het steeds meer de kern van onze werkzaamheden; een data-driven audit. Onze mensen hebben daarom zelf de beschikking over BI-tooling waarmee ze zelf aan de slag gaan. Hierbij vindt vanuit IT audit & assurance ondersteuning plaats. 

Het team van IT-auditors bestond in 2021 uit vier personen en groeit in 2022 door naar minimaal zeven tot acht personen.

De controlepraktijk nam in 2021 opnieuw toe, zowel in medewerkers als in omzet. De omzetgroei van 11,1% tot € 13.3 miljoen komt voornamelijk doordat we relatief meer grotere opdrachten hebben uitgevoerd.

Werving
ESG

Het werven van kandidaten voor hogere managementfuncties bleek iets makkelijker dan eerdere jaren. De combinatie van een goede reputatie in de markt en het jarenlang intensief campagne voeren zullen daaraan hebben bijgedragen. De uitdaging blijft het werven voor functies waarvoor enkele jaren ervaring is vereist. Om die uitdaging te omzeilen hebben we vooral ingezet op de werving van starters. Voor deze starters zijn in 2021 opnieuw starterstrainingen georganiseerd, om een continue instroom te krijgen. Die instroom creëert ruimte voor de ontwikkeling en daarmee doorstroom van medewerkers met enkele jaren ervaring. Gelukkig was de uitstroom in het verslagjaar opnieuw relatief laag.

Zeer waarschijnlijk vanaf 2024 (beursgenoteerde bedrijven en organisaties van openbaar belang) of 2025  (grote bedrijven) gaan bedrijven vanuit Europese verplichting (CSRD) verantwoording afleggen over een duurzame bedrijfsvoering. Daar worden normen en standaarden voor ontwikkeld en bedrijven moeten worden getoetst op de naleving ervan. In eerste instantie gebeurt dat nog als onderdeel van het jaarverslag met beperkte assurance, maar richting de toekomst zal dit leiden tot integrated reporting. Dat wordt een bredere toetsing dan financieel.

Moore DRV zet hier vol op in en participeert in dat kader in het ESG Pioneers project van Moore Global.

Aantrekkelijke leer- en werkomgeving

Onze controleaanpak daagt professionals uit om veel en goed na te denken. Ze worden vanaf het eerste moment bij de opzet en inhoud van de controle betrokken. Naast specifieke starters- en jaarlijkse vervolgtrainingen krijgen ze 1-op-1 coaching van een mentor. Uit het cultuuronderzoek in 2021 blijkt dat onze mensgerichte cultuur als dominant wordt ervaren door onze medewerkers. Mensen doen ertoe. Ze ervaren dat er oog is voor hen, voor hun groei als mens en als professional. Die combinatie van zaken maakt dat onze professionals een steile leercurve laten zien.

Meer ervaren professionals krijgen development programma’s aangeboden via de DRV Academie of een van de Talent-programma’s van Moore Global.

Fiscale adviesdiensten en aangiften

Omdat we alle cliënten in de echte economie de beste adviezen willen geven, is het belangrijk om te investeren in hoogwaardige kennis op een aantal deelgebieden in de fiscaliteit. De vraag komt grotendeels vanuit grotere organisaties maar ook kleinere mkb- bedrijven kloppen daarvoor bij ons aan. Daarop hebben we ingespeeld door in 2021 extra fiscalisten toe te voegen aan de gespecialiseerde teams voor loonbelasting, douane en omzetbelasting en internationale belastingwetgeving.

Ongeveer 100 fiscalisten zetten zich iedere dag in om cliënten te adviseren over (complexe) fiscale regelgeving en om kwalitatief goede belastingaangiften te verzorgen. Het team bestaat uit generalisten en specialisten. In 2021 groeide de adviesomzet, waarbij met name opviel dat meer specialistische fiscale vraagstukken aan ons zijn voorgelegd.

Uitbreiding specialisten

Meer advisering

In het algemeen streven we er binnen onze organisatie naar om zoveel mogelijk routinematig werk te automatiseren zodat er meer tijd beschikbaar komt voor werk dat onze medewerkers interessant vinden en dat veel meerwaarde biedt aan onze cliënten. Het verder automatiseren is tevens een oplossing voor het bestrijden van de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt. We merkten in 2021 dat die gevolgen inmiddels ook merkbaar zijn in de fiscale praktijk; nog niet zozeer in de grote steden, maar wel daarbuiten.

Het kwalitatief goed en efficiënt verwerken van aangiften zorgde er in 2021 voor dat er meer uren besteed konden worden aan advisering, waardoor het aandeel adviesuren toenam.

Internationale opdrachten

Het aantal internationale opdrachten steeg opnieuw in 2021. Het betreft vraagstukken van bestaande cliënten en van nieuwe opdrachtgevers die specifieke internationale kennis zoeken. Verder zien we het aantal opdrachten via het netwerk van Moore Global toenemen. Hiervoor wordt in internationaal verband samengewerkt met vakgenoten in het buitenland. Juist de grotere en meer complexe vraagstukken en het internationaal samenwerken zorgen ervoor dat we onze internationale fiscalisten voldoende uitdaging kunnen blijven bieden.

Veel vraagstukken in 2021 gingen over:

  • nieuwe activiteiten opzetten in het buitenland
  • internationale omzetbelasting en douaneregelgeving
  • transfer pricing
  • wonen en werken over de grens (global mobility)

De fiscale omzet is in 2021 licht toegenomen. Ook voor 2022 voorzien we groei in de fiscale praktijk, waarbij de verwachting is dat met name de adviesomzet zal toenemen.

IT Consultancy

Het specialistenteam IT Consultancy begeleidt ondernemers, van klein tot groot en in diverse sectoren, bij IT-zaken. Zo ondersteunen ze met het selecteren van de juiste software en nemen het IT-projectmanagement uit handen bij bijvoorbeeld software implementaties. Meer specifiek zijn ze gespecialiseerd in software van Exact Online. Daarnaast helpen ze ondernemers om inzicht in processen en resultaten te krijgen via data-analyse en dashboarding.

Detachering

In 2021 zijn in tegenstelling tot 2020 minder detacheringsopdrachten uitgevoerd. Het niet op locatie kunnen werken heeft zijn weerslag gehad op deze opdrachten en op nieuwe implementatie opdrachten. Om die reden is het aantal detacheringsuren nagenoeg gelijk gebleven. Daarbij heeft het team te kampen gehad met twee langdurig zieken.

Interne dienstverlening

Support

In 2021 is geïnvesteerd in productontwikkeling. Daardoor kan inmiddels een breder pallet aan softwarepakketten worden ondersteund. Verder is er een supportdesk opgezet waarvan cliënten gebruik kunnen maken en waarvoor supportcontracten kunnen worden afgesloten.

Dashboarding

Het team IT Consultancy wordt ook ingezet bij interne projecten, zoals het softwarematig integreren van een kantoor dat zich aansluit bij onze organisatie.

De software die werd gebruikt om dashboards samen te stellen voor cliënten wordt vervangen door Power BI. In 2021 is het team opgeleid om deze software te implementeren. Het breed implementeren van Power BI is een speerpunt voor 2022.

Personeel & Salaris

Moore DRV heeft vijf multidisciplinaire teams personeel & salaris die zijn verspreid over de drie regio’s waarin we actief zijn. De teams verwerken de loon- en personeelsadministratie voor cliënten en geven advies en ondersteuning bij uiteenlopende personeelsvraagstukken. Die vraagstukken nemen in aantal en complexiteit steeds verder toe. Daardoor bewijzen onze HR, arbeidsjuridische en loonbelasting- adviseurs steeds vaker hun meerwaarde bij onze cliënten. Het team groeide dan ook in 2021 en zal naar verwachting de komende periode verder in omvang toenemen.

290.000 loonstroken verwerkt in 2021

Salarisverwerking

Het aantal salarisstroken dat we verwerken bleef met 290.000 stabiel in 2021. Dat geldt ook voor het aantal collega’s dat zich voornamelijk bezighoudt met het verzorgen van de salarisadministraties voor onze cliënten.

Krapte op de arbeidsmarkt

De hoge krapte op de arbeidsmarkt verstevigt de positie van de werknemers. Velen maken daar gebruik van. Werkgevers hebben daardoor behoefte aan duidelijkere regels en afspraken met hun personeel. Dat vraagt om het opstellen en herzien van personeelshandboeken maar ook om het hanteren van duidelijke regels en opvolging bij ziekteverzuim.

Expertise beter bekend

Betere software voor werkgevers

Flexibiliteit in personeelsregelingen

Betere signalering binnen de teams

Adviesdienstverlening

De gevolgen van de coronapandemie en de overgang naar vaker thuiswerken of meer flexibele arbeidstijden, leiden er ook toe dat werkgevers meer behoefte hebben aan begeleiding en advies bij ontslagprocedures, langdurige ziekte en reiskostenvergoeding, en bijvoorbeeld bij het opstellen van reglementen op het gebied van thuiswerken.

Ook in 2021 zagen we een toename van het aantal adviesvraagstukken waar werkgevers ons bij hebben betrokken. Daaraan lag een aantal redenen ten grondslag

Doordat de salarisverwerkers, de salarisadviseurs en de specialisten in HR, arbeidsjuridische en loonbelasting-vraagstukken nauwer zijn gaan samenwerken, signaleren we eerder op welke thema’s een werkgever ondersteuning nodig kan hebben.

Er tekent zich een scherper onderscheid af tussen ondernemers die de gehele verwerking en advisering bij onze teams personeel & salaris neerleggen en ondernemers die behoefte hebben aan een complete HR-oplossing aangevuld met onze verwerking en advisering. Bij die laatste keuze is er vaker een intensieve samenwerking tussen de verantwoordelijke(n) bij de cliënt en onze teams.

In 2021 is opnieuw verder geïnvesteerd in kennis en in software om het samenwerken met cliënten prettiger en efficiënter te maken, adviesvraagstukken beter en eenvoudiger te herkennen en daar sneller op te kunnen anticiperen.

Mede door de behoefte aan uitleg bij de coronamaatregelen van de overheid zijn vanaf 2020 meer webinars gegeven door onze specialisten over arbeidsjuridische en loonbelasting-vraagstukken. De interne webinars hebben geleid tot meer bewustwording bij en verwijzingen door collega’s uit de andere praktijken. Cliënten die deelnamen aan webinars vroegen vaker om ondersteuning. De webinars droegen daardoor bij aan de algemene bekendheid van onze expertise, en aan een verhoogde vraag, niet alleen op het gebied van loonbelasting door de coronamaatregelen, maar breder.

Crossminds

Met een verkiezing tot overnamekantoor van het jaar in de categorie groot en een omzetgroei van 43,0 procent, was 2021 het beste jaar ooit voor Crossminds.

Fusies en overnames

De fusie- en overnamemarkt kwam in de loop van 2020 weer volop in beweging, nadat deze aan het begin van de coronapandemie vrijwel was stilgevallen. Crossminds heeft goed kunnen anticiperen op de opleving en niet alleen veel opdrachten verworven, maar ook een aantal grote en internationale. Een van de grootste deals in de markt in 2021 werd door Crossminds gedaan: de financiële due diligence voor Bay Grove, de Amerikaanse Private Equity partij achter Lineage Logistics, de wereldwijde marktleider op het gebied van logistiek en gekoelde opslag.

De groei van het aantal deals en van de dealomvang zorgden voor een belangrijk deel voor de forse omzetstijging van Crossminds.

Moore Global Corporate Finance

Als actief lid van Moore Global Corporate Finance deelt Crossminds haar kennis om bedrijven met internationale ambities succesvol te begeleiden. Het team helpt ondernemers en bedrijven die in het buitenland willen groeien door het doen van overnames, waarbij we ons laten ondersteunen door onze internationale partners. Daarnaast zijn we een goede partner van buitenlandse investeerders die in Nederland willen investeren.

Onze internationale transacties realiseren we onder de naam Moore Global Corporate Finance. Er was in 2021 opnieuw veel samenwerking met Moore Belgium, vooral voor het uitvoeren van due diligence onderzoeken. Ook met Groot-Brittannië en Israël is regelmatig samengewerkt. We constateren dat er veel potentie zit in internationale samenwerking, maar dat er een aanlooptijd nodig is om de potentie te kunnen benutten.

Strategie en implementatie

De strategiespecialisten helpen ondernemers bij het formuleren van een strategie voor hun organisatie. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van prestaties van de afzonderlijke afdelingen. Dat gebeurt vanuit strategie naar daadwerkelijk helpen bij de uitvoering, zoals het selecteren en implementeren van ERP-software. Ook worden interim-opdrachten uitgevoerd. Van beide type opdrachten werden er meer uitgevoerd in 2021 dan in 2020, wat er tevens voor zorgde dat de omzet van dit type dienstverlening steeg.

Samenwerking met Moore DRV en Zantboer & Partners

Crossminds verwerft de meeste opdrachten bij bedrijven die nog geen relatie hebben met onze organisatie. Toch komt ook een belangrijk deel van de omzet uit doorverwijzing vanuit Moore DRV. Bij die doorverwijzingen wordt vaak nauw samengewerkt met de accountants en fiscalisten die de cliënt en het bedrijf goed kennen, wat voor de betreffende ondernemer een groot voordeel is. Bij verkoop van een organisatie worden vaker ook de specialisten van Zantboer & Partners bij het proces betrokken. In 2021 waren en diverse succesvolle interdisciplinaire samenwerkingen.

Team

Het team was in 2021 stabiel. Het was kwalitatief ook zo goed op orde dat grote toonaangevende opdrachten konden worden aangenomen. Echter, ook Crossminds heeft kansen in de markt moeten laten liggen. Want ondanks de goede zichtbaarheid en reputatie heeft ook Crossminds te maken met moeilijk in te vullen vacatures. Het blijkt bijzonder lastig kwalitatief sterke specialisten met ervaring te vinden. Dit is een punt van zorg en aandacht.

Vanaf medio 2022 heeft Crossminds drie volwaardige teams op drie verschillende locaties: Breda, Goes en Rotterdam. Het FD vermeldde in het eerste kwartaal van 2022 dat Crossminds in de top 3 van gespecialiseerde kantoren staat op basis van het aantal deals. De ambitie is om die positie minimaal te handhaven.

Zantboer & Partners

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich specifiek richt op de advisering van zeer vermogende ondernemers en particulieren. Onderwerpen waarover regelmatig wordt geadviseerd, zijn onder andere bedrijfsopvolging, erf- en schenkbelasting, structurering van (beleggings)vermogen en vastgoed, anonimisering, goede doelen, familiestichtingen/trusts, estate planning en echtscheidingen.

Deze specialisatie in combinatie met hoogwaardige expertise zorgt ervoor dat de behoeften en vragen van cliënten vanuit een breder perspectief worden benaderd zodat de adviseurs tot adviezen komen die nauw aansluiten bij de wensen van de betreffende cliënt. Omdat de adviseurs van Zantboer & Partners snappen dat de ontzorging van de cliënt verder gaat dan enkel het optimaliseren van de fiscale positie van de cliënt, ervaren cliënten veel toegevoegde waarde. Zantboer & Partners heeft daardoor een goede reputatie in de doelgroep en bij relevante doorverwijzers. 

Als zelfstandig onderdeel van Moore DRV behoudt Zantboer & Partners haar focus. Waar nodig kan het team rekenen op de brede ondersteuning van een full service accountants- en adviesorganisatie. Ook is er een nauwe samenwerking met advocatenkantoren, notarissen en family offices. Moore DRV kan Zantboer & Partners inschakelen voor specialistische deelopdrachten.

In 2021 heeft Zantboer & Partners veel zorg en aandacht besteed aan het vernieuwen van haar huisstijl en de website. Daarmee komt beter tot uitdrukking dat het kantoor op een toegankelijke, eigentijdse en persoonlijke manier cliënten bijstaat met hoogwaardig advies.

Het team van Zantboer & Partners is in het verslagjaar in omvang toegenomen. Ook de omzet nam in 2021 licht toe (2%), maar minder dan verwacht vanwege enkele langdurig zieken in het team.

Per 1 januari 2022 is een nieuwe directie aangesteld en is het team verder versterkt. Ook is een nieuwe locatie van Zantboer & Partners geopend in Breda. De vooruitzichten voor 2022 zijn goed en verwacht wordt dat in 2022 een groei kan worden gerealiseerd.

Verdergaande automatisering en data-analyse scheppen extra mogelijkheden voor advisering, die daardoor is toegenomen in 2021. Ook zagen we een verhoogde vraag naar advies van specialisten en naar dienstverlening door de servicelijn audit & assurance. Uiteraard hebben we in 2021 ook veel ondernemers bijgestaan bij het aanvragen en afwikkelen van steunmaatregelen.

DIENSTEN VOOR
DE ECHTE ECONOMIE

We zagen dat terug in de NOW-afrekeningen. Grofweg de helft van alle bedrijven die wij hebben geholpen bij de NOW-aanvraag en –afwikkeling heeft de overheidssteun (gedeeltelijk)volledig terugbetaald. Uiteraard zijn er verschillen per sector. Het behoeft geen betoog dat bijvoorbeeld de horeca en de evenementensector het zwaar hebben gehad. 

De mogelijkheid om belastingbetaling uit te stellen is door veel ondernemers die getroffen werden door een lagere omzet, aangegrepen. Ook hebben nog niet alle ondernemers die ondersteuning kregen via de NOW-regeling de te veel ontvangen steunbedragen terug kunnen betalen. Wat precies de impact zal zijn van de coronapandemie op de vitaliteit en vooruitzichten op langere termijn, is daarom nog niet voor alle ondernemingen helder. Dat zal de komende twee tot drie jaar blijken. Wij ondersteunen deze ondernemers door de financiële situatie actueel inzichtelijk te houden en cashflow prognoses op te stellen.

Steunmaatregelen

De ondernemers in de echte economie waarvoor wij werken hebben in 2021 hun veerkracht en ondernemerschap getoond. De impact van coronapandemie heeft veel getroffen bedrijven ertoe aangezet wijzigingen aan te brengen in hun dienstenaanbod, processen en businessmodellen. Daarbij draaide de economie goed in Nederland. Veel bedrijven wisten in 2021 dan ook hun omzet op peil te houden.

Accountancy & Administraties

Operationele optimalisatie

De afwikkeling van de NOW-aanvragen trok in 2021 een wissel op de teams accountancy & administraties en audit & assurance. Dat is ook nog zo in 2022. Het zijn werkzaamheden die naast de reguliere werkzaamheden worden uitgevoerd.

Tevreden stellen we vast dat het onze medewerkers in accountancy & administraties is gelukt de reguliere én de extra werkzaamheden goed en tijdig uit te voeren. Wat daaraan heeft bijgedragen is de oprichting van een specialistenteam voor de hoog geautomatiseerde verwerking van administraties. De verwerking van administraties wordt vanaf 2021 organisatiebreed aangestuurd. Er is één team dat werkt op een uniforme wijze voor alle vestigingen. Dat zorgt voor een continu proces en flexibiliteit in eventuele piekbelasting in de verwerking. 

Het voordeel van de flexibele en continue verwerking van de administraties voor onze cliënten is, dat hun administratie vrijwel altijd actueel is. Dat is soms noodzaak en altijd wenselijk. Het schept voor onze accountants ook de mogelijkheid om ‘korter op de bal te spelen’ en meer tijd te hebben voor de advisering. Het aantal adviesuren is in 2021 om deze reden dan ook gestegen.

Accurate administraties
en advies

Door een hoge mate van automatisering en het uniformeren van werkprocessen kunnen we meer administraties verwerken in dezelfde tijd. Daarmee vangen we een deel van ons personeelstekort op. In die ontwikkelingen zit een versnelling, waardoor we verwachten structureel meer administraties te kunnen verwerken bij een gelijkblijvend personeelsbestand. Daarom werven we toch nieuwe cliënten. Dat doen we ook ter behoud van onze adviseurs. Het geeft hun energie en het is leuk zich te kunnen verdiepen in nieuwe cliëntrelaties en zich te kunnen ontwikkelen in een veelzijdig cliëntenbestand met uiteenlopende uitdagingen. Tegelijkertijd blijven we alles op alles zetten om goede mensen te vinden voor onze praktijk accountancy & administraties en dan vooral (toekomstige) accountants die sterk zijn in advies en begeleiding. Naast een accurate en betrouwbare administratie is dat immers waar onze cliënten ons het meeste om waarderen.

Werving blijft
noodzakelijk

387

verklaringen en rapportages gaven we in 2021 af bij opdrachten in het kader van de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Tijdens het controleproces maken we in toenemende mate gebruik van data-analyses. Het maakt ons werk kwalitatief beter, eenvoudiger, efficiënter en leuker. Veel informatie-uitwisseling met cliënten vindt volledig online en veilig plaats. Naast analyses via business intelligence-tooling van audit files en bankbestanden, analyseren we steeds meer operationele bestanden en zijn we met big-data aan de slag. Op deze manier is data-analyse niet langer een onderdeel van onze controle, maar wordt het steeds meer de kern van onze werkzaamheden; een data-driven audit. Onze mensen hebben daarom zelf de beschikking over BI-tooling waarmee ze zelf aan de slag gaan. Hierbij vindt vanuit IT audit & assurance ondersteuning plaats. 

Het team van IT-auditors bestond in 2021 uit vier personen en groeit in 2022 door naar minimaal zeven tot acht personen.

Data driven audit

Het eindproduct van elk accountantskantoor is hetzelfde: een controleverklaring. Toch ervaren onze cliënten dat wij onze controles anders uitvoeren. Onze basisopstelling is dat we controleren vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Onze cliënten willen immers ook het goede doen en voldoen aan wet- en regelgeving. Door de situatie bij de klant zorgvuldig in kaart te brengen en het bedrijf achter de cijfers te doorgronden, kunnen we de juiste open vragen stellen in plaats van werken met uitgebreide checklists. We kunnen uitdagen en verifiëren op de juiste punten. Daarnaast werken we zo min mogelijk met statistische steekproeven maar focussen we ons beargumenteerd op de elementen met het hoogste risico. Achteraf valideren we statistisch of we voldoende hebben gedaan. Deze aanpak vergt overleg binnen het team wat dan ook veelvuldig plaatsvindt. Blijven leren en ontwikkelen via ‘learning on the job’ zijn een logisch gevolg.

Deze aanpak leidt ertoe dat we ook in 2021 veel offerteverzoeken hebben ontvangen. Op een klein aantal offerteverzoeken zijn we ingegaan. Omdat we de cliëntenportefeuille nauwelijks konden uitbreiden, is een aantal opdrachten niet gecontinueerd om plaats te maken voor nieuwe.

Onderscheidende aanpak

Audit & Assurance

De controlepraktijk nam in 2021 opnieuw toe, zowel in medewerkers als in omzet. De omzetgroei van 11,1% tot € 13.3 miljoen komt voornamelijk doordat we relatief meer grotere opdrachten hebben uitgevoerd.

Het werven van kandidaten voor hogere managementfuncties bleek iets makkelijker dan eerdere jaren. De combinatie van een goede reputatie in de markt en het jarenlang intensief campagne voeren zullen daaraan hebben bijgedragen. De uitdaging blijft het werven voor functies waarvoor enkele jaren ervaring is vereist. Om die uitdaging te omzeilen hebben we vooral ingezet op de werving van starters. Voor deze starters zijn in 2021 opnieuw starterstrainingen georganiseerd, om een continue instroom te krijgen. Die instroom creëert ruimte voor de ontwikkeling en daarmee doorstroom van medewerkers met enkele jaren ervaring. Gelukkig was de uitstroom in het verslagjaar opnieuw relatief laag.

Werving

Onze controleaanpak daagt professionals uit om veel en goed na te denken. Ze worden vanaf het eerste moment bij de opzet en inhoud van de controle betrokken. Naast specifieke starters- en jaarlijkse vervolgtrainingen krijgen ze 1-op-1 coaching van een mentor. Uit het cultuuronderzoek in 2021 blijkt dat onze mensgerichte cultuur als dominant wordt ervaren door onze medewerkers. Mensen doen ertoe. Ze ervaren dat er oog is voor hen, voor hun groei als mens en als professional. Die combinatie van zaken maakt dat onze professionals een steile leercurve laten zien.

Meer ervaren professionals krijgen development programma’s aangeboden via de DRV Academie of een van de Talent-programma’s van Moore Global.

Aantrekkelijke leer- en werkomgeving

Zeer waarschijnlijk vanaf 2024 (beursgenoteerde bedrijven en organisaties van openbaar belang) of 2025  (grote bedrijven) gaan bedrijven vanuit Europese verplichting (CSRD) verantwoording afleggen over een duurzame bedrijfsvoering. Daar worden normen en standaarden voor ontwikkeld en bedrijven moeten worden getoetst op de naleving ervan. In eerste instantie gebeurt dat nog als onderdeel van het jaarverslag met beperkte assurance, maar richting de toekomst zal dit leiden tot integrated reporting. Dat wordt een bredere toetsing dan financieel.

Moore DRV zet hier vol op in en participeert in dat kader in het ESG Pioneers project van Moore Global.

ESG

In het algemeen streven we er binnen onze organisatie naar om zoveel mogelijk routinematig werk te automatiseren zodat er meer tijd beschikbaar komt voor werk dat onze medewerkers interessant vinden en dat veel meerwaarde biedt aan onze cliënten. Het verder automatiseren is tevens een oplossing voor het bestrijden van de gevolgen van de krappe arbeidsmarkt. We merkten in 2021 dat die gevolgen inmiddels ook merkbaar zijn in de fiscale praktijk; nog niet zozeer in de grote steden, maar wel daarbuiten.

Het kwalitatief goed en efficiënt verwerken van aangiften zorgde er in 2021 voor dat er meer uren besteed konden worden aan advisering, waardoor het aandeel adviesuren toenam.

Meer advisering

Ongeveer 100 fiscalisten zetten zich iedere dag in om cliënten te adviseren over (complexe) fiscale regelgeving en om kwalitatief goede belastingaangiften te verzorgen. Het team bestaat uit generalisten en specialisten. In 2021 groeide de adviesomzet, waarbij met name opviel dat meer specialistische fiscale vraagstukken aan ons zijn voorgelegd.

Fiscale adviesdiensten en aangiften

Uitbreiding specialisten

Omdat we alle cliënten in de echte economie de beste adviezen willen geven, is het belangrijk om te investeren in hoogwaardige kennis op een aantal deelgebieden in de fiscaliteit. De vraag komt grotendeels vanuit grotere organisaties maar ook kleinere mkb- bedrijven kloppen daarvoor bij ons aan. Daarop hebben we ingespeeld door in 2021 extra fiscalisten toe te voegen aan de gespecialiseerde teams voor loonbelasting, douane en omzetbelasting en internationale belastingwetgeving.

Het aantal internationale opdrachten steeg opnieuw in 2021. Het betreft vraagstukken van bestaande cliënten en van nieuwe opdrachtgevers die specifieke internationale kennis zoeken. Verder zien we het aantal opdrachten via het netwerk van Moore Global toenemen. Hiervoor wordt in internationaal verband samengewerkt met vakgenoten in het buitenland. Juist de grotere en meer complexe vraagstukken en het internationaal samenwerken zorgen ervoor dat we onze internationale fiscalisten voldoende uitdaging kunnen blijven bieden.

Veel vraagstukken in 2021 gingen over:

  • nieuwe activiteiten opzetten in het buitenland
  • internationale omzetbelasting en douaneregelgeving
  • transfer pricing
  • wonen en werken over de grens (global mobility)

De fiscale omzet is in 2021 licht toegenomen. Ook voor 2022 voorzien we groei in de fiscale praktijk, waarbij de verwachting is dat met name de adviesomzet zal toenemen.

Internationale opdrachten

In 2021 zijn in tegenstelling tot 2020 minder detacheringsopdrachten uitgevoerd. Het niet op locatie kunnen werken heeft zijn weerslag gehad op deze opdrachten en op nieuwe implementatie opdrachten. Om die reden is het aantal detacheringsuren nagenoeg gelijk gebleven. Daarbij heeft het team te kampen gehad met twee langdurig zieken.

Detacherings-
opdrachten gestegen

Het specialistenteam IT Consultancy begeleidt ondernemers, van klein tot groot en in diverse sectoren, bij IT-zaken. Zo ondersteunen ze met het selecteren van de juiste software en nemen het IT-projectmanagement uit handen bij bijvoorbeeld software implementaties. Meer specifiek zijn ze gespecialiseerd in software van Exact Online. Daarnaast helpen ze ondernemers om inzicht in processen en resultaten te krijgen via data-analyse en dashboarding.

IT Consultancy

De software die werd gebruikt om dashboards samen te stellen voor cliënten wordt vervangen door Power BI. In 2021 is het team opgeleid om deze software te implementeren. Het breed implementeren van Power BI is een speerpunt voor 2022.

Dashboarding

In 2021 is geïnvesteerd in productontwikkeling. Daardoor kan inmiddels een breder pallet aan softwarepakketten worden ondersteund. Verder is er een supportdesk opgezet waarvan cliënten gebruik kunnen maken en waarvoor supportcontracten kunnen worden afgesloten.

Support

Het aantal salarisstroken dat we verwerken bleef met 290.000 stabiel in 2021. Dat geldt ook voor het aantal collega’s dat zich voornamelijk bezighoudt met het verzorgen van de salarisadministraties voor onze cliënten.

Salarisverwerking

290.000 loonstroken verwerkt in 2021

Moore DRV heeft vijf multidisciplinaire teams personeel & salaris die zijn verspreid over de drie regio’s waarin we actief zijn. De teams verwerken de loon- en personeelsadministratie voor cliënten en geven advies en ondersteuning bij uiteenlopende personeelsvraagstukken. Die vraagstukken nemen in aantal en complexiteit steeds verder toe. Daardoor bewijzen onze HR, arbeidsjuridische en loonbelasting- adviseurs steeds vaker hun meerwaarde bij onze cliënten. Het team groeide dan ook in 2021 en zal naar verwachting de komende periode verder in omvang toenemen.

Personeel & Salaris

De hoge krapte op de arbeidsmarkt verstevigt de positie van de werknemers. Velen maken daar gebruik van. Werkgevers hebben daardoor behoefte aan duidelijkere regels en afspraken met hun personeel. Dat vraagt om het opstellen en herzien van personeelshandboeken maar ook om het hanteren van duidelijke regels en opvolging bij ziekteverzuim.

Krapte op de arbeidsmarkt

De gevolgen van de coronapandemie en de overgang naar vaker thuiswerken of meer flexibele arbeidstijden, leiden er ook toe dat werkgevers meer behoefte hebben aan begeleiding en advies bij ontslagprocedures, langdurige ziekte en reiskostenvergoeding, en bijvoorbeeld bij het opstellen van reglementen op het gebied van thuiswerken.

Flexibiliteit in personeelsregelingen

Expertise beter bekend

Betere software voor werkgevers

Betere signalering binnen de teams

Ook in 2021 zagen we een toename van het aantal adviesvraagstukken waar werkgevers ons bij hebben betrokken. Daaraan lag een aantal redenen ten grondslag

Mede door de behoefte aan uitleg bij de coronamaatregelen van de overheid zijn vanaf 2020 meer webinars gegeven door onze specialisten over arbeidsjuridische en loonbelasting-vraagstukken. De interne webinars hebben geleid tot meer bewustwording bij en verwijzingen door collega’s uit de andere praktijken. Cliënten die deelnamen aan webinars vroegen vaker om ondersteuning. De webinars droegen daardoor bij aan de algemene bekendheid van onze expertise, en aan een verhoogde vraag, niet alleen op het gebied van loonbelasting door de coronamaatregelen, maar breder.

Er tekent zich een scherper onderscheid af tussen ondernemers die de gehele verwerking en advisering bij onze teams personeel & salaris neerleggen en ondernemers die behoefte hebben aan een complete HR-oplossing aangevuld met onze verwerking en advisering. Bij die laatste keuze is er vaker een intensieve samenwerking tussen de verantwoordelijke(n) bij de cliënt en onze teams.

In 2021 is opnieuw verder geïnvesteerd in kennis en in software om het samenwerken met cliënten prettiger en efficiënter te maken, adviesvraagstukken beter en eenvoudiger te herkennen en daar sneller op te kunnen anticiperen.

Doordat de salarisverwerkers, de salarisadviseurs en de specialisten in HR, arbeidsjuridische en loonbelasting-vraagstukken nauwer zijn gaan samenwerken, signaleren we eerder op welke thema’s een werkgever ondersteuning nodig kan hebben.

Adviesdienstverlening

De fusie- en overnamemarkt kwam in de loop van 2020 weer volop in beweging, nadat deze aan het begin van de coronapandemie vrijwel was stilgevallen. Crossminds heeft goed kunnen anticiperen op de opleving en niet alleen veel opdrachten verworven, maar ook een aantal grote en internationale. Een van de grootste deals in de markt in 2021 werd door Crossminds gedaan: de financiële due diligence voor Bay Grove, de Amerikaanse Private Equity partij achter Lineage Logistics, de wereldwijde marktleider op het gebied van logistiek en gekoelde opslag.

De groei van het aantal deals en van de dealomvang zorgden voor een belangrijk deel voor de forse omzetstijging van Crossminds.

Fusies en overnames

Met een verkiezing tot overnamekantoor van het jaar in de categorie groot en een omzetgroei van 43,0 procent, was 2021 het beste jaar ooit voor Crossminds.

Crossminds

Onze internationale transacties realiseren we onder de naam Moore Global Corporate Finance. Er was in 2021 opnieuw veel samenwerking met Moore Belgium, vooral voor het uitvoeren van due diligence onderzoeken. Ook met Groot-Brittannië en Israël is regelmatig samengewerkt. We constateren dat er veel potentie zit in internationale samenwerking, maar dat er een aanlooptijd nodig is om de potentie te kunnen benutten.

Fusies & overnames

Als actief lid van Moore Global Corporate Finance deelt Crossminds haar kennis om bedrijven met internationale ambities succesvol te begeleiden. Het team helpt ondernemers en bedrijven die in het buitenland willen groeien door het doen van overnames, waarbij we ons laten ondersteunen door onze internationale partners. Daarnaast zijn we een goede partner van buitenlandse investeerders die in Nederland willen investeren.

Moore Global Corporate Finance

De strategiespecialisten helpen ondernemers bij het formuleren van een strategie voor hun organisatie. De nadruk ligt daarbij op het verbeteren van prestaties van de afzonderlijke afdelingen. Dat gebeurt vanuit strategie naar daadwerkelijk helpen bij de uitvoering, zoals het selecteren en implementeren van ERP-software. Ook worden interim-opdrachten uitgevoerd. Van beide type opdrachten werden er meer uitgevoerd in 2021 dan in 2020, wat er tevens voor zorgde dat de omzet van dit type dienstverlening steeg.

Strategie en implementatie

Het team was in 2021 stabiel. Het was kwalitatief ook zo goed op orde dat grote toonaangevende opdrachten konden worden aangenomen. Echter, ook Crossminds heeft kansen in de markt moeten laten liggen. Want ondanks de goede zichtbaarheid en reputatie heeft ook Crossminds te maken met moeilijk in te vullen vacatures. Het blijkt bijzonder lastig kwalitatief sterke specialisten met ervaring te vinden. Dit is een punt van zorg en aandacht.

Vanaf medio 2022 heeft Crossminds drie volwaardige teams op drie verschillende locaties: Breda, Goes en Rotterdam. Het FD vermeldde in het eerste kwartaal van 2022 dat Crossminds in de top 3 van gespecialiseerde kantoren staat op basis van het aantal deals. De ambitie is om die positie minimaal te handhaven.

Team

Crossminds verwerft de meeste opdrachten bij bedrijven die nog geen relatie hebben met onze organisatie. Toch komt ook een belangrijk deel van de omzet uit doorverwijzing vanuit Moore DRV. Bij die doorverwijzingen wordt vaak nauw samengewerkt met de accountants en fiscalisten die de cliënt en het bedrijf goed kennen, wat voor de betreffende ondernemer een groot voordeel is. Bij verkoop van een organisatie worden vaker ook de specialisten van Zantboer & Partners bij het proces betrokken. In 2021 waren en diverse succesvolle interdisciplinaire samenwerkingen.

Samenwerking met Moore DRV en Zantboer & Partners

In 2021 heeft Zantboer & Partners veel zorg en aandacht besteed aan het vernieuwen van haar huisstijl en de website. Daarmee komt beter tot uitdrukking dat het kantoor op een toegankelijke, eigentijdse en persoonlijke manier cliënten bijstaat met hoogwaardig advies.

Het team van Zantboer & Partners is in het verslagjaar in omvang toegenomen. Ook de omzet nam in 2021 licht toe (2%), maar minder dan verwacht vanwege enkele langdurig zieken in het team.

Per 1 januari 2022 is een nieuwe directie aangesteld en is het team verder versterkt. Ook is een nieuwe locatie van Zantboer & Partners geopend in Breda. De vooruitzichten voor 2022 zijn goed en verwacht wordt dat in 2022 een groei kan worden gerealiseerd.

Zantboer & Partners is het team belastingadviseurs dat zich specifiek richt op de advisering van zeer vermogende ondernemers en particulieren. Onderwerpen waarover regelmatig wordt geadviseerd, zijn onder andere bedrijfsopvolging, erf- en schenkbelasting, structurering van (beleggings)vermogen en vastgoed, anonimisering, goede doelen, familiestichtingen/trusts, estate planning en echtscheidingen.

Deze specialisatie in combinatie met hoogwaardige expertise zorgt ervoor dat de behoeften en vragen van cliënten vanuit een breder perspectief worden benaderd zodat de adviseurs tot adviezen komen die nauw aansluiten bij de wensen van de betreffende cliënt. Omdat de adviseurs van Zantboer & Partners snappen dat de ontzorging van de cliënt verder gaat dan enkel het optimaliseren van de fiscale positie van de cliënt, ervaren cliënten veel toegevoegde waarde. Zantboer & Partners heeft daardoor een goede reputatie in de doelgroep en bij relevante doorverwijzers. 

Als zelfstandig onderdeel van Moore DRV behoudt Zantboer & Partners haar focus. Waar nodig kan het team rekenen op de brede ondersteuning van een full service accountants- en adviesorganisatie. Ook is er een nauwe samenwerking met advocatenkantoren, notarissen en family offices. Moore DRV kan Zantboer & Partners inschakelen voor specialistische deelopdrachten.

Zantboer & Partners

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm