We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

Opdrachtaanvaarding

De servicelijn audit & assurance groeide ook in 2021, zowel in mensen als in omzet.  Op 31 december 2021 werkten er 108 personen in deze praktijk. De omzet steeg met 11,6 procent naar € 13,1 miljoen. Er was ruimte in de markt voor verdere groei,  maar die is niet benut door de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met onze eisen aan de kwaliteit en het welzijn van onze mensen.


Cliënt- en opdrachtaanvaarding

Het aanvaarden en continueren van een cliënt en bijbehorende opdracht(en) is met veel regels omgeven. De toetsing van cliënten richt zich vooral op de risico’s in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), op het niet voldoen aan (andere) wet- en regelgeving en op risico’s vanwege ethiek en moraliteit. Voor zover regelgeving daarin niet voorziet, gelden binnen onze organisatie aanvullende beperkingen voor bepaalde sectoren en bedrijfsactiviteiten. Deze zijn vastgelegd in ons Kwaliteitshandboek. Via een geautomatiseerd systeem voor cliënt- en opdrachtaanvaarding stellen we vast of aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan.

Eind 2021 is nieuwe software in gebruik genomen voor het uitvoeren van onze cliënt- en opdrachtacceptaties en -voortzettingen, de Dapas Compliance Monitor (DCM). Dit is de eerste stap naar een gebruiksvriendelijker, efficiënter en consistenter cliëntonboardingsproces. De DCM is gekoppeld aan onze Project Service Automation (PSA) en biedt naast een goede dashboardfunctionaliteit een check met het UBO-register. Begin 2022 volgt de check op politiek prominente personen (PEPS), media en sancties. Iets verder in de toekomst wordt de geautomatiseerde verificatie van de identiteit van vertegenwoordigers en UBO’s toegevoegd. Door de koppeling met PSA in combinatie met de dashboardfunctionaliteit kunnen we beter waarborgen dat alle cliënten de procedure hebben doorlopen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Toetsing cliënt- en opdrachtaanvaarding

Alle cliënt- en opdrachtaanvaardingen van controleopdrachten moeten voor aanvang van de werkzaamheden door de Beleidsbepalers worden goedgekeurd. Bij de voorzetting van bestaande controleopdrachten beoordeelt een medewerker van Bureau Vaktechniek Accountancy (BVTA) de formulieren en bekrachtigen de Beleidsbepalers achteraf de voortzetting via het geautomatiseerd systeem. Voor alle andere cliënten en opdrachten geldt dat als er bijzonderheden zijn die leiden tot een hoog risico, deze risicoposten actief aan de beleidsbepalende organen moeten worden voorgelegd voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart.

Systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA)

Moore DRV beschikt over een systematische integriteitsrisicoanalyse. Deze SIRA fungeert als overzicht van de geïdentificeerde integriteitsrisico’s, de ‘risk appetite’ en de genomen beheersmaatregelen. Eind 2021 is deze SIRA door Compliance en de kwaliteitsmanager geactualiseerd, mede aan de hand van de registratie van de meldingen en incidenten.

Eind november 2020 is besloten om een risicomanagementsysteem in te richten. Strategische doelstelling van dit project is het versterken en verankeren van risicomanagement in de organisatie door het opzetten, inrichten en onderhouden van een gestructureerd riskmanagement framework. Primaire doel is het waarborgen en aantoonbaar maken van een integere bedrijfsvoering. De netwerkorganisatie Moore Global heeft een applicatie ontwikkeld om het proces van risicomanagement gestructureerd vorm te kunnen geven. De applicatie is zo opgezet en ingericht dat voldaan wordt aan de International Standard on Quality Management (ISQM). Samen met Moore MTH hebben wij deze applicatie in 2021 getest. In 2022 implementeren we deze applicatie.

Onafhankelijkheid

De objectiviteit en onafhankelijkheid van onze medewerkers bewaken we onder meer door het jaarlijks opvragen van een persoonlijke onafhankelijkheids- en integriteitsverklaring. Ook monitoren we de onafhankelijkheid op het niveau van de individuele assurance-opdracht. De Kwaliteitsmanager beoordeelt op basis van deze formulieren of er sprake is van nevenfuncties of andere belangenconflicten, die niet zijn toegestaan. Alle medewerkers, met uitzondering van enkele langdurig zieke medewerkers, vulden in 2021 een onafhankelijkheidsverklaring in.

Bedreigingen van de onafhankelijkheid op het niveau van de individuele opdracht kunnen met name ontstaan door:

  • de verhouding tussen de vergoeding voor de assurance-opdracht en andere opdrachten;
  • de samenloop met non-assurance dienstverlening door andere servicelijnen of gespecialiseerde diensten; en
  • de duur van de betrokkenheid van zogenaamde senior-teamleden bij een assurance-opdracht.

Voor de samenloop van de assurance-opdracht met andere dienstverlening zijn duidelijke richtlijnen opgesteld. De vaststelling of de onafhankelijkheid in het geding is gebeurd aan de hand van een schema. Er kan een verbod gelden voor het aannemen van de opdracht, of een maatregel noodzakelijk zijn. Het team dient gemotiveerd aan te geven of de samenloop van de dienstverlening onze onafhankelijkheid wel of niet bedreigt en zo wel, of deze bedreiging door een kwaliteitsmaatregel kan worden verminderd. De Kwaliteitsmanager dient deze onderbouwing goed te keuren. In 2021 handelde de Kwaliteitsmanager 30 verzoeken tot samenloop van dienstverlening af (2020: 18).

Zodra senior-teamleden langer bij de opdracht betrokken zijn dan de termijn van zeven jaar, beoordeelt de Kwaliteitsmanager of de argumenten daarvoor valide zijn. Als een risico wordt onderkend, wordt een maatregel opgelegd. Zo’n maatregel is bijvoorbeeld het toewijzen van een tweede accountant of een (externe) opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (OKB’er) aan de opdracht. Als er géén risico wordt onderkend, dan toetst de kwaliteitsmanager de aangedragen overwegingen. Dat gebeurde In 2021 in totaal 161 keer.  

Omvang van de controlepraktijk

Aantal opdrachten en omzet

Met behulp van een gestandaardiseerd model, de zogenaamde FRISS-check (Fun, Risk, Income, Stress en Strategy), informeren de vier controleteams de Beleidsbepalers elk kwartaal over de geprognotiseerde afboekingen. Vervolgens wordt per controlecliënt overwogen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de opdracht voortgezet kan worden. Deze analyse heeft er mede toe bijgedragen dat een aantal controleopdrachten voor boekjaar 2021 niet is voortgezet door Moore DRV.


Aantal controleopdrachten boekjaar 2021

Wettelijk WTA

256

81

Vrijwillig

57

SCholen

2

Overig

396

Totaal

Offertes

Voor elke uit te brengen offerte voor een controleopdracht is vooraf goedkeuring vereist van de Beleidsbepalers. Zij beoordelen of er toereikende en voldoende gekwalificeerde capaciteit beschikbaar is. Ook wordt beoordeeld of de potentiële cliënt past bij Moore DRV en of een reële prijs wordt geoffreerd. Uitgangspunt is dat de overeengekomen fee geen belemmering mag zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. In 2021 is besloten om op 10 offerteverzoeken niet in te gaan (2020: 16). In de meeste gevallen was onvoldoende capaciteit de belangrijkste reden. Van de 22 offertes die uiteindelijk niet zijn gegund aan Moore DRV, is bij het overgrote deel de reden dat de geoffreerde prijs te hoog was ten opzichte van de concurrentie.

Tijdsbesteding

De betrokkenheid van de externe accountant bij de opdracht is cruciaal voor het realiseren van een hoge kwaliteit. In september 2020 hadden we een hoge instroom van beginnend assistenten in de controlepraktijk. Daardoor daalde in 2021 het relatieve aandeel van de uren dat werd gemaakt door externe accountants en de andere accountants in het team ten opzichte van 2020. Met in totaal 22,3% behielden zij een stevig aandeel in het totaal aantal gemaakte uren.

Om een hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen moeten we, naast goede tooling, beschikken over een goede bezetting in aantal uren en in vereiste ervaring. Daarbij is van belang dat er voldoende tijd wordt besteed aan de opdrachten en op de juiste niveaus. In onderstaande tabel is per functiecategorie aangegeven hoe het totaal aantal uren, verantwoord op controleprojecten, is verdeeld. Hierbij zijn de uren die zien op samenstelwerkzaamheden niet meegenomen.

Samenstelling en verloop auditteam

auditteams en externe accountants

De uitvoering van de controleopdrachten vindt plaats door vier regionale teams. Deze regionale controleteams staan onder leiding van externe accountants die bij de AFM zijn ingeschreven. Op 1 januari 2021 waren er 16 externe accountants ingeschreven bij de AFM. Per 1 januari 2022 zijn dat er 17.

Instroom en uitstroom

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben wij in 2021 enkele ervaren audit professionals aan Moore DRV kunnen binden. Omdat de krapte structureel is, bleven we ook in 2021 inzetten op een hoge instroom van starters, die we functiespecifieke interne opleidingen aanbieden. De grootste stijging van het aantal medewerkers tot 108 eind 2021 komt dan ook door een hoge instroom van voornamelijk beginnend controleassistenten.

Belastbaarheid van de auditteams

Een goede werk-privé balans is uitermate belangrijk voor tevreden en vitale medewerkers. En alleen met tevreden medewerkers krijgen we tevreden cliënten en realiseren we een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Uit de cultuurmeting is naar voren gekomen dat Moore DRV overwegend positief scoort op ‘werkdruk’. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende tijd is voor studie en ontspanning. Op basis van onderstaand overzicht blijkt dat het gemiddelde aantal uren overwerk per week per natuurlijk persoon 1,5 uur bedraagt op basis van 46 werkbare weken (2020: 1,7 uur per werkbare week). Daarmee is de dalende trend vanaf 2019 doorgezet.

Toch blijft het belangrijk dat de leiding alert is op de belastbaarheid van individuele medewerkers, en dan vooral de meer ervaren professionals, omdat zij doorgaans meer overuren maken dan starters.

De meting betreft de uren van teamleden tot het niveau van manager.

De servicelijn audit & assurance groeide ook in 2021, zowel in mensen als in omzet.  Op 31 december 2021 werkten er 108 personen in deze praktijk. De omzet steeg met 11,6 procent naar € 13,1 miljoen. Er was ruimte in de markt voor verdere groei,  maar die is niet benut door de krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met onze eisen aan de kwaliteit en het welzijn van onze mensen.


Opdrachtaanvaarding

Cliënt- en
opdrachtaanvaarding

Het aanvaarden en continueren van een cliënt en bijbehorende opdracht(en) is met veel regels omgeven. De toetsing van cliënten richt zich vooral op de risico’s in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), op het niet voldoen aan (andere) wet- en regelgeving en op risico’s vanwege ethiek en moraliteit. Voor zover regelgeving daarin niet voorziet, gelden binnen onze organisatie aanvullende beperkingen voor bepaalde sectoren en bedrijfsactiviteiten. Deze zijn vastgelegd in ons Kwaliteitshandboek. Via een geautomatiseerd systeem voor cliënt- en opdrachtaanvaarding stellen we vast of aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan.

Eind 2021 is nieuwe software in gebruik genomen voor het uitvoeren van onze cliënt- en opdrachtacceptaties en -voortzettingen, de Dapas Compliance Monitor (DCM). Dit is de eerste stap naar een gebruiksvriendelijker, efficiënter en consistenter cliëntonboardingsproces. De DCM is gekoppeld aan onze Project Service Automation (PSA) en biedt naast een goede dashboardfunctionaliteit een check met het UBO-register. Begin 2022 volgt de check op politiek prominente personen (PEPS), media en sancties. Iets verder in de toekomst wordt de geautomatiseerde verificatie van de identiteit van vertegenwoordigers en UBO’s toegevoegd. Door de koppeling met PSA in combinatie met de dashboardfunctionaliteit kunnen we beter waarborgen dat alle cliënten de procedure hebben doorlopen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Toetsing cliënt- en
opdrachtaanvaarding

Alle cliënt- en opdrachtaanvaardingen van controleopdrachten moeten voor aanvang van de werkzaamheden door de Beleidsbepalers worden goedgekeurd. Bij de voorzetting van bestaande controleopdrachten beoordeelt een medewerker van Bureau Vaktechniek Accountancy (BVTA) de formulieren en bekrachtigen de Beleidsbepalers achteraf de voortzetting via het geautomatiseerd systeem. Voor alle andere cliënten en opdrachten geldt dat als er bijzonderheden zijn die leiden tot een hoog risico, deze risicoposten actief aan de beleidsbepalende organen moeten worden voorgelegd voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart.

Systematische
integriteitsrisico-
analyse (SIRA)

Moore DRV beschikt over een systematische integriteitsrisicoanalyse. Deze SIRA fungeert als overzicht van de geïdentificeerde integriteitsrisico’s, de ‘risk appetite’ en de genomen beheersmaatregelen. Eind 2021 is deze SIRA door Compliance en de kwaliteitsmanager geactualiseerd, mede aan de hand van de registratie van de meldingen en incidenten.

Eind november 2020 is besloten om een risicomanagementsysteem in te richten. Strategische doelstelling van dit project is het versterken en verankeren van risicomanagement in de organisatie door het opzetten, inrichten en onderhouden van een gestructureerd riskmanagement framework. Primaire doel is het waarborgen en aantoonbaar maken van een integere bedrijfsvoering. De netwerkorganisatie Moore Global heeft een applicatie ontwikkeld om het proces van risicomanagement gestructureerd vorm te kunnen geven. De applicatie is zo opgezet en ingericht dat voldaan wordt aan de International Standard on Quality Management (ISQM). Samen met Moore MTH hebben wij deze applicatie in 2021 getest. In 2022 implementeren we deze applicatie.

Voor de samenloop van de assurance-opdracht met andere dienstverlening zijn duidelijke richtlijnen opgesteld. De vaststelling of de onafhankelijkheid in het geding is gebeurd aan de hand van een schema. Er kan een verbod gelden voor het aannemen van de opdracht, of een maatregel noodzakelijk zijn. Het team dient gemotiveerd aan te geven of de samenloop van de dienstverlening onze onafhankelijkheid wel of niet bedreigt en zo wel, of deze bedreiging door een kwaliteitsmaatregel kan worden verminderd. De Kwaliteitsmanager dient deze onderbouwing goed te keuren. In 2021 handelde de Kwaliteitsmanager 30 verzoeken tot samenloop van dienstverlening af (2020: 18).

Zodra senior-teamleden langer bij de opdracht betrokken zijn dan de termijn van zeven jaar, beoordeelt de Kwaliteitsmanager of de argumenten daarvoor valide zijn. Als een risico wordt onderkend, wordt een maatregel opgelegd. Zo’n maatregel is bijvoorbeeld het toewijzen van een tweede accountant of een (externe) opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (OKB’er) aan de opdracht. Als er géén risico wordt onderkend, dan toetst de kwaliteitsmanager de aangedragen overwegingen. Dat gebeurde In 2021 in totaal 161 keer.  

De objectiviteit en onafhankelijkheid van onze medewerkers bewaken we onder meer door het jaarlijks opvragen van een persoonlijke onafhankelijkheids- en integriteitsverklaring. Ook monitoren we de onafhankelijkheid op het niveau van de individuele assurance-opdracht. De Kwaliteitsmanager beoordeelt op basis van deze formulieren of er sprake is van nevenfuncties of andere belangenconflicten, die niet zijn toegestaan. Alle medewerkers, met uitzondering van enkele langdurig zieke medewerkers, vulden in 2021 een onafhankelijkheidsverklaring in.

Bedreigingen van de onafhankelijkheid op het niveau van de individuele opdracht kunnen met name ontstaan door:

  • de verhouding tussen de vergoeding voor de assurance-opdracht en andere opdrachten;
  • de samenloop met non-assurance dienstverlening door andere servicelijnen of gespecialiseerde diensten; en
  • de duur van de betrokkenheid van zogenaamde senior-teamleden bij een assurance-opdracht.

Onafhankelijkheid

Aantal opdrachten
en omzet

Omvang van de
controlepraktijk

396

Totaal

2

Overig

57

SCholen

81

Vrijwillig

Wettelijk WTA

256

Met behulp van een gestandaardiseerd model, de zogenaamde FRISS-check (Fun, Risk, Income, Stress en Strategy), informeren de vier controleteams de Beleidsbepalers elk kwartaal over de geprognotiseerde afboekingen. Vervolgens wordt per controlecliënt overwogen of, en zo ja onder welke voorwaarden, de opdracht voortgezet kan worden. Deze analyse heeft er mede toe bijgedragen dat een aantal controleopdrachten voor boekjaar 2021 niet is voortgezet door Moore DRV.


Aantal controleopdrachten boekjaar 2021

Voor elke uit te brengen offerte voor een controleopdracht is vooraf goedkeuring vereist van de Beleidsbepalers. Zij beoordelen of er toereikende en voldoende gekwalificeerde capaciteit beschikbaar is. Ook wordt beoordeeld of de potentiële cliënt past bij Moore DRV en of een reële prijs wordt geoffreerd. Uitgangspunt is dat de overeengekomen fee geen belemmering mag zijn om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. In 2021 is besloten om op 10 offerteverzoeken niet in te gaan (2020: 16). In de meeste gevallen was onvoldoende capaciteit de belangrijkste reden. Van de 22 offertes die uiteindelijk niet zijn gegund aan Moore DRV, is bij het overgrote deel de reden dat de geoffreerde prijs te hoog was ten opzichte van de concurrentie.

Offertes

De betrokkenheid van de externe accountant bij de opdracht is cruciaal voor het realiseren van een hoge kwaliteit. In september 2020 hadden we een hoge instroom van beginnend assistenten in de controlepraktijk. Daardoor daalde in 2021 het relatieve aandeel van de uren dat werd gemaakt door externe accountants en de andere accountants in het team ten opzichte van 2020. Met in totaal 22,3% behielden zij een stevig aandeel in het totaal aantal gemaakte uren.

Om een hoge kwaliteit van dienstverlening te kunnen garanderen moeten we, naast goede tooling, beschikken over een goede bezetting in aantal uren en in vereiste ervaring. Daarbij is van belang dat er voldoende tijd wordt besteed aan de opdrachten en op de juiste niveaus. In onderstaande tabel is per functiecategorie aangegeven hoe het totaal aantal uren, verantwoord op controleprojecten, is verdeeld. Hierbij zijn de uren die zien op samenstelwerkzaamheden niet meegenomen.

Tijdsbesteding

auditteams en
externe accountants

Samenstelling en
verloop auditteam

De uitvoering van de controleopdrachten vindt plaats door vier regionale teams. Deze regionale controleteams staan onder leiding van externe accountants die bij de AFM zijn ingeschreven. Op 1 januari 2021 waren er 16 externe accountants ingeschreven bij de AFM. Per 1 januari 2022 zijn dat er 17.

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt hebben wij in 2021 enkele ervaren audit professionals aan Moore DRV kunnen binden. Omdat de krapte structureel is, bleven we ook in 2021 inzetten op een hoge instroom van starters, die we functiespecifieke interne opleidingen aanbieden. De grootste stijging van het aantal medewerkers tot 108 eind 2021 komt dan ook door een hoge instroom van voornamelijk beginnend controleassistenten.

Instroom en uitstroom

Belastbaarheid van
de auditteams

Een goede werk-privé balans is uitermate belangrijk voor tevreden en vitale medewerkers. En alleen met tevreden medewerkers krijgen we tevreden cliënten en realiseren we een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Uit de cultuurmeting is naar voren gekomen dat Moore DRV overwegend positief scoort op ‘werkdruk’. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende tijd is voor studie en ontspanning. Op basis van onderstaand overzicht blijkt dat het gemiddelde aantal uren overwerk per week per natuurlijk persoon 1,5 uur bedraagt op basis van 46 werkbare weken (2020: 1,7 uur per werkbare week). Daarmee is de dalende trend vanaf 2019 doorgezet.

Toch blijft het belangrijk dat de leiding alert is op de belastbaarheid van individuele medewerkers, en dan vooral de meer ervaren professionals, omdat zij doorgaans meer overuren maken dan starters.

De meting betreft de uren van teamleden tot het niveau van manager.

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm