We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

organisatiedoelen
en ontwikkelingen

Moore DRV is een sociaal, informeel kantoor met een sterk kwaliteitsgerichte cultuur. Die cultuur blijven we borgen, ook, en misschien wel juist, nu we interne processen verder automatiseren en meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Missie en visie

Wij zijn de onmisbare partner voor ondernemers in de echte economie. Met die visie als vertrekpunt, is onze missie geformuleerd:

Wij zijn een organisatie die ondernemers in de echte economie helpt hun prestaties duurzaam te verbeteren door hen grip, inzicht en ondersteuning te bieden in hun financiële bedrijfsvoering. Voor onze medewerkers zijn wij een sociale partner die hen stimuleert en volop mogelijkheden biedt om zich als professional te blijven ontwikkelen en waardevol te zijn in hun zakelijke en persoonlijke omgeving. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en onafhankelijkheid. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen. Om onze continuïteit zeker te stellen zorgen wij voor een goed financieel resultaat.

De visie en missie van onze organisatie zijn vertaald in een belofte aan onze cliënten:
Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.


Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers, die werkzaam zijn in het mkb. Want daar ligt onze passie: bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat: Werken in de echte economie. 

Organisatiedoelen

De missie beschrijft welke betekenis wij willen hebben voor de onze cliënten, onze medewerkers en de maatschappij.  In navolging daarvan zijn onze organisatiedoelen gegroepeerd rondom vier thema’s: kwaliteit, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en operationele optimalisatie. De onderstaande driehoek geeft dat weer. De focus op deze organisatiedoelen is in 2018 ingezet en de daaropvolgende jaren gecontinueerd. Zo ook in 2021.

Bron: Cultuurmeting 2021
*Deze vraag was geen onderdeel van het MTO in 2019.

Uitkomsten werkdruk 2021

Uitkomsten cultuurkenmerken 2021

Cultuur en gedrag

Moore DRV heeft bovenal een mensgerichte cultuur. Er is een sterke gerichtheid op het leveren van kwaliteit en waarde aan ondernemers in de echte economie. We werken met plezier samen, op een no nonsense manier en in een informele sfeer.

Met elkaar streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan alleen met een op kwaliteit gerichte cultuur (‘de beheerscultuur’) die het gedrag stimuleert dat de kwaliteit van onze dienstverlening ondersteunt; gedrag dat aansluit op de kernwaarden en de gedragscode van Moore DRV, die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid.

Tone at the top

Zoals bij elke organisatie begint onze cultuur aan de top. Leidinggevenden van Moore DRV stimuleren de kwaliteitsgerichte cultuur en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Tijdens bijeenkomsten met medewerkers dragen zij het belang van een kwaliteitsgerichte cultuur actief uit. Zij zijn actief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten en voeden de cultuur ook door ‘nee’ te zeggen. ‘Nee’ tegen een opdracht als er onvoldoende capaciteit of deskundigheid beschikbaar is, ‘nee’ tegen fraude, ‘nee’ tegen fouten in de jaarrekening en ‘nee’ tegen elkaar als we het niet eens zijn met een overweging of beslissing. 

De leiding beschikt over diverse harde en zachte maatregelen en initiatieven om een kwaliteitsgerichte cultuur te bevorderen. Bij de analyse van de kwaliteitsindicatoren staan we hierbij stil.

Onderzoeken

Uit de cultuurmeting blijkt een daling van het aantal medewerkers dat de werkdruk doorgaans als te hoog of veel te hoog ervaart. Het percentage ging van 26% naar 19%. Daar zijn we blij mee. Vermoedelijk heeft de coronaperiode hierin een rol gespeeld. Velen werkten (gedeeltelijk) thuis, hadden minder reistijd en ervaarden een betere werk-privébalans. Daarnaast kunnen medewerkers goed afspraken maken met de leidinggevende over flexibel werken. Ondanks deze daling zijn we er nog niet. Zo is de ervaren werkdruk bij de servicelijn personeel & salaris nog steeds te hoog. We beseffen bovendien dat het in het algemeen druk is en richten ons op het werven van nieuwe collega’s en het optimaliseren van werkprocessen om de werkdruk te helpen verlagen.

Een onderverdeling per servicelijn en staf geeft het volgende beeld.

Uit het onderzoek blijkt verder dat onze medewerkers onze cultuur typeren als mensgericht (44%) gevolgd door beheersgericht (24%) en in mindere mate resultaatgericht (18%) en innovatiegericht (14%).

Wij zijn trots op onze cultuur en blij met de uitkomsten die op een aantal onderdelen een mooie verbetering laat laten zien. Dit neemt niet weg dat uit de cultuurmeting ook een aantal verbeterpunten naar voren komt. Onderwerpen gerelateerd aan een kwaliteitsgerichte cultuur waarop verbetering mogelijk is, betreft het ‘nee’ durven zeggen tegen het doen van concessies ten aanzien van kwaliteit. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de betrekkelijk lage score van een cijfer 7 op dit onderdeel precies betekent.

Onderstaande tabel toont enkele resultaten uit de cultuurmeting, waaruit op hoofdlijnen blijkt hoe de organisatie en vooral de kwaliteitsgerichtheid hiervan door onze medewerkers wordt ervaren.

De medewerkerstevredenheid en kwaliteitsgerichtheid zijn twee van de vier strategische pijlers van Moore DRV. Eenmaal per twee jaar onderzoeken we daarom onze cultuur en medewerkerstevredenheid. We stellen vast dat de scores in 2021 aanmerkelijk beter zijn dan in 2019. De algemene tevredenheid kwam uit op een 7,71 (in 2019: 7,34). We zijn dan ook een stap dichter bij het cijfer gekomen dat we als kantoor nastreven: een 8+.

In 2019 was de meting onderdeel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Ook in oktober 2021 is de cultuurmeting uitgevoerd in combinatie met het MTO, maar nu in eigen beheer. Om de benchmark met eerder uitgevoerde onderzoeken mogelijk te maken, is een aantal vragen ontleend aan de eerder uitgevoerde onderzoeken.

In totaal vulden ruim 400 medewerkers de cultuurmeting in. Het responspercentage was 66%. Het onderzoek geeft daarmee een representatief beeld van de cultuur binnen onze organisatie. Het aantal metingen was bovendien voldoende om de resultaten te analyseren per vestiging en per servicelijn.

verbeterpunten 2021

Positieve punten uit 2021

Verbeterpunten uit 2019

Niet alleen op kwaliteitsgerichtheid en werkdruk scoren we in 2021 beter dan in 2019. We zijn met de verbeterpunten uit 2019 aan de slag gegaan en stellen tevreden vast dat we een kleine twee jaar later op al deze punten beter scoren:

 • de voldoening die medewerkers uit het werk halen: van een 7,41 naar een 7,76.
 • de doorgroeimogelijkheden binnen Moore DRV: van een 7,39 naar een 7,91.
 • de ruimte om competenties te ontwikkelen: van een 7,39 naar een 8,15.
 • de rol van en support door de direct leidinggevenden: van een 7,84 naar een 8,15.

Gesprekkencyclus en mentorschap

Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten. Dit keer van iets andere aard dan in 2019. De verbeterpunten die we nu zien, zijn:

 • de behoefte aan persoonlijke aandacht en waardering voor de inzet (complimenten).
 • de informatievoorziening op gebied van kwaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • de mate waarin de directie weet wat er op de werkvloer leeft.

De medewerkerstevredenheid is gestegen: van een 7,34 in 2019 naar een 7,71 in 2021. Daarmee komen we al dichterbij de 8+ die we als kantoor nastreven.  We scoren vooral heel positief op betrokkenheid bij het werk en collega’s, de collegiale sfeer en samenwerking, met een gemiddeld cijfer van 8,5.  Die uitkomst sluit ook aan bij het feit dat meer mensen onze cultuur als mensgericht typeren (nu 44%).

Het intensiveren van ontwikkelgesprekken met medewerkers en het verbeteren van het mentorschap, waren twee oplossingen die zijn gekozen naar aanleiding van de verbeterpunten uit de cultuurmeting 2019. In 2021 is gestart met een nieuwe gesprekkencyclus en een vernieuwde opzet van het mentorschap, waarmee we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Elke medewerker heeft inmiddels een mentor die past bij de fase waarin de medewerker zich qua ontwikkeling bevindt. Mentoren en coaches zijn in 2021 getraind om medewerkers optimaal te begeleiden door middel van het voeren van een verwachtings- en een voortgangsgesprek. Een training gericht op het voeren van een beoordelingsgesprek volgt in 2022. Het vernieuwde PE-model voor accountants is geïntegreerd in deze gesprekkencyclus.

De gesprekkencyclus en het mentorschap maken deel uit van een breder programma ter stimulering van de lerende organisatie met een open cultuur, waarin we medewerkers stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Aanpak verbeterpunten

De uitkomsten van het onderzoek in 2021 zijn in 2022 breed in onze organisatie gepresenteerd en besproken. De managementteams gaan aan de slag met de lokale resultaten, specifiek met de thema’s die niet organisatiebreed als verbeterpunt naar voren komen. De organisatiebrede verbeterpunten worden opgepakt door het team HRM in samenwerking met het Centraal Overleg. Bij die aanpak kunnen de nieuwe gesprekkencyclus en het verbeterde mentorschap belangrijk zijn om de persoonlijke aandacht te stimuleren.

Extern onderzoek MT 1000

Eind 2021 verscheen de MT 1000, de ranglijst van beste dienstverleners uitgebracht door MT/Sprout. In de overall ranglijst staan we op plaats 3 (in 2020: 4). We scoren vooral heel goed in fiscaal advies: ‘Beste bedrijf van Nederland binnen de sector fiscaal advies: tweede plaats.’ In NPS (in welke mate bevelen klanten ons aan) staan we in fiscaal advies zelfs op plaats één en in de accountancy op 4.

Operationele optimalisatie

Interne processen

Om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit verder te borgen, bekijken we voortdurend welke processen we kunnen optimaliseren. Ook in 2021 zijn kleinere en grotere optimalisaties doorgevoerd. Twee impactvolle projecten waren de overgang naar nieuwe software voor het efficiënt onderhouden van veelgebruikte documenten en de aanpassing in het cliëntacceptatieproces. Die cliëntacceptatie is in onze sector aan wettelijke voorschriften gehouden. Het voldoen aan die voorschriften vereist zorgvuldigheid en is tijdrovend. Daarom is in 2021 het cliëntacceptatieproces onder de loep genomen, verbeterd en verder geautomatiseerd.

cyber security

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Meer dan ooit werd 2021 geteisterd door ‘ransomware’ en andere virussen die netwerken platlegden. Het was voor onze organisatie een extra aanleiding voor een grondige risico-inventarisatie. Dat onderzoek heeft geleid tot aangepaste procedures en aangescherpte veiligheidsmaatregelen.

Het (gedeeltelijk) thuiswerken heeft door de uitbraak van het coronavirus een vlucht genomen binnen onze organisatie. Het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken was gedurende een bepaalde periode voor velen noodzaak. Die ervaring leidde tot de behoefte om dat ook buiten uitbraakperiodes te kunnen doen. Vandaar dat alle medewerkers in 2021 zijn voorzien van een laptop en mobiele telefoon.

Digitale werkomgeving versneld geadopteerd

Een andere ontwikkeling die een versnelling kreeg in 2021, was het breed en intensief gebruikmaken van de digitale werkomgeving. Het gebruik van Teams werd normaal, evenals digitaal overleggen en webinars volgen. De digitale werkomgeving is bovendien cruciaal in de veelzijdige en frequente uitwisseling van informatie binnen onze organisatie.

Sponsoring,
Events
& Donaties

Evenals in 2020 zijn in 2021 drie grotere events waarvan wij jarenlang sponsor waren, niet doorgegaan: de Singelloop in Breda en de Beach events in Bergen op Zoom en Roosendaal. De Kustmarathon ging wel door. Moore DRV was opnieuw sponsor en Moore DRV’ers namen deel aan diverse programmaonderdelen.  

De reguliere, meerjarige sponsoring van lokale en regionale verenigingen is doorgegaan zoals in andere jaren; bedragen zijn dus niet aangepast aan verminderde tegenprestaties.

Bijzonder was onze adoptie van de neushoorn Namaste van Diergaarde Blijdorp. Maandenlang werd de diergaarde in 2021 gedwongen de poorten te sluiten vanwege de coronamaatregelen van de overheid. Dat bracht de bestaanszekerheid in gevaar. Vanuit onze betrokkenheid bij Rotterdam en het belang van de diergaarde voor de stad, haar inwoners en vele anderen in ons werkgebied, heeft de maatschap besloten Diergaarde Blijdorp te ondersteunen met de adoptie van Namaste.

Ook besloot de maatschap voor het tweede jaar op rij om in de aanloop naar de feestdagen een donatie te geven aan een instantie die zich inzet voor mensen die harder worden geraakt door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. In 2021 is gekozen voor Stichting Leergeld. De donatie is uitgekeerd in de plaatsen waar wij zijn gevestigd en de stichting actief is.

De aanvragen die wij krijgen voor sponsoring en donaties toetsen we aan de hand van het sponsoringbeleid dat is gepubliceerd op onze website.

Moore DRV is een sociaal, informeel kantoor met een sterk kwaliteitsgerichte cultuur. Die cultuur blijven we borgen, ook, en misschien wel juist, nu we interne processen verder automatiseren en meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

organisatiedoelen
en ontwikkelingen

De visie en missie van onze organisatie zijn vertaald in een belofte aan onze cliënten:
Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.


Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers, die werkzaam zijn in het mkb. Want daar ligt onze passie: bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat: Werken in de echte economie. 

Wij zijn een organisatie die ondernemers in de echte economie helpt hun prestaties duurzaam te verbeteren door hen grip, inzicht en ondersteuning te bieden in hun financiële bedrijfsvoering. Voor onze medewerkers zijn wij een sociale partner die hen stimuleert en volop mogelijkheden biedt om zich als professional te blijven ontwikkelen en waardevol te zijn in hun zakelijke en persoonlijke omgeving. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en onafhankelijkheid. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen. Om onze continuïteit zeker te stellen zorgen wij voor een goed financieel resultaat.

Missie en visie

Wij zijn de onmisbare partner voor ondernemers in de echte economie. Met die visie als vertrekpunt, is onze missie geformuleerd:

De missie beschrijft welke betekenis wij willen hebben voor de onze cliënten, onze medewerkers en de maatschappij.  In navolging daarvan zijn onze organisatiedoelen gegroepeerd rondom vier thema’s: kwaliteit, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en operationele optimalisatie. De onderstaande driehoek geeft dat weer. De focus op deze organisatiedoelen is in 2018 ingezet en de daaropvolgende jaren gecontinueerd. Zo ook in 2021.

Organisatiedoelen

Uit de cultuurmeting blijkt een daling van het aantal medewerkers dat de werkdruk doorgaans als te hoog of veel te hoog ervaart. Het percentage ging van 26% naar 19%. Daar zijn we blij mee. Vermoedelijk heeft de coronaperiode hierin een rol gespeeld. Velen werkten (gedeeltelijk) thuis, hadden minder reistijd en ervaarden een betere werk-privébalans. Daarnaast kunnen medewerkers goed afspraken maken met de leidinggevende over flexibel werken. Ondanks deze daling zijn we er nog niet. Zo is de ervaren werkdruk bij de servicelijn personeel & salaris nog steeds te hoog. We beseffen bovendien dat het in het algemeen druk is en richten ons op het werven van nieuwe collega’s en het optimaliseren van werkprocessen om de werkdruk te helpen verlagen.

Een onderverdeling per servicelijn en staf geeft het volgende beeld.

Uitkomsten
werkdruk 2021

Uit het onderzoek blijkt verder dat onze medewerkers onze cultuur typeren als mensgericht (44%) gevolgd door beheersgericht (24%) en in mindere mate resultaatgericht (18%) en innovatiegericht (14%).

Wij zijn trots op onze cultuur en blij met de uitkomsten die op een aantal onderdelen een mooie verbetering laat laten zien. Dit neemt niet weg dat uit de cultuurmeting ook een aantal verbeterpunten naar voren komt. Onderwerpen gerelateerd aan een kwaliteitsgerichte cultuur waarop verbetering mogelijk is, betreft het ‘nee’ durven zeggen tegen het doen van concessies ten aanzien van kwaliteit. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de betrekkelijk lage score van een cijfer 7 op dit onderdeel precies betekent.

Bron: Cultuurmeting 2021
*Deze vraag was geen onderdeel van het MTO in 2019.

Uitkomsten cultuurkenmerken 2021

Onderstaande tabel toont enkele resultaten uit de cultuurmeting, waaruit op hoofdlijnen blijkt hoe de organisatie en vooral de kwaliteitsgerichtheid hiervan door onze medewerkers wordt ervaren.

Cultuur en gedrag

Moore DRV heeft bovenal een mensgerichte cultuur. Er is een sterke gerichtheid op het leveren van kwaliteit en waarde aan ondernemers in de echte economie. We werken met plezier samen, op een no nonsense manier en in een informele sfeer.

Met elkaar streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan alleen met een op kwaliteit gerichte cultuur (‘de beheerscultuur’) die het gedrag stimuleert dat de kwaliteit van onze dienstverlening ondersteunt; gedrag dat aansluit op de kernwaarden en de gedragscode van Moore DRV, die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid.

De medewerkerstevredenheid en kwaliteitsgerichtheid zijn twee van de vier strategische pijlers van Moore DRV. Eenmaal per twee jaar onderzoeken we daarom onze cultuur en medewerkerstevredenheid. We stellen vast dat de scores in 2021 aanmerkelijk beter zijn dan in 2019. De algemene tevredenheid kwam uit op een 7,71 (in 2019: 7,34). We zijn dan ook een stap dichter bij het cijfer gekomen dat we als kantoor nastreven: een 8+.

In 2019 was de meting onderdeel van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Ook in oktober 2021 is de cultuurmeting uitgevoerd in combinatie met het MTO, maar nu in eigen beheer. Om de benchmark met eerder uitgevoerde onderzoeken mogelijk te maken, is een aantal vragen ontleend aan de eerder uitgevoerde onderzoeken.

In totaal vulden ruim 400 medewerkers de cultuurmeting in. Het responspercentage was 66%. Het onderzoek geeft daarmee een representatief beeld van de cultuur binnen onze organisatie. Het aantal metingen was bovendien voldoende om de resultaten te analyseren per vestiging en per servicelijn.

Onderzoeken

Zoals bij elke organisatie begint onze cultuur aan de top. Leidinggevenden van Moore DRV stimuleren de kwaliteitsgerichte cultuur en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Tijdens bijeenkomsten met medewerkers dragen zij het belang van een kwaliteitsgerichte cultuur actief uit. Zij zijn actief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten en voeden de cultuur ook door ‘nee’ te zeggen. ‘Nee’ tegen een opdracht als er onvoldoende capaciteit of deskundigheid beschikbaar is, ‘nee’ tegen fraude, ‘nee’ tegen fouten in de jaarrekening en ‘nee’ tegen elkaar als we het niet eens zijn met een overweging of beslissing. 

De leiding beschikt over diverse harde en zachte maatregelen en initiatieven om een kwaliteitsgerichte cultuur te bevorderen. Bij de analyse van de kwaliteitsindicatoren staan we hierbij stil.

Tone at the top

Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten. Dit keer van iets andere aard dan in 2019. De verbeterpunten die we nu zien, zijn:

 • de behoefte aan persoonlijke aandacht en waardering voor de inzet (complimenten).
 • de informatievoorziening op gebied van kwaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • de mate waarin de directie weet wat er op de werkvloer leeft.

verbeterpunten 2021

De medewerkerstevredenheid is gestegen: van een 7,34 in 2019 naar een 7,71 in 2021. Daarmee komen we al dichterbij de 8+ die we als kantoor nastreven.  We scoren vooral heel positief op betrokkenheid bij het werk en collega’s, de collegiale sfeer en samenwerking, met een gemiddeld cijfer van 8,5.  Die uitkomst sluit ook aan bij het feit dat meer mensen onze cultuur als mensgericht typeren (nu 44%).

Positieve punten uit 2021

De uitkomsten van het onderzoek in 2021 zijn in 2022 breed in onze organisatie gepresenteerd en besproken. De managementteams gaan aan de slag met de lokale resultaten, specifiek met de thema’s die niet organisatiebreed als verbeterpunt naar voren komen. De organisatiebrede verbeterpunten worden opgepakt door het team HRM in samenwerking met het Centraal Overleg. Bij die aanpak kunnen de nieuwe gesprekkencyclus en het verbeterde mentorschap belangrijk zijn om de persoonlijke aandacht te stimuleren.

Aanpak verbeterpunten

Het intensiveren van ontwikkelgesprekken met medewerkers en het verbeteren van het mentorschap, waren twee oplossingen die zijn gekozen naar aanleiding van de verbeterpunten uit de cultuurmeting 2019. In 2021 is gestart met een nieuwe gesprekkencyclus en een vernieuwde opzet van het mentorschap, waarmee we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Elke medewerker heeft inmiddels een mentor die past bij de fase waarin de medewerker zich qua ontwikkeling bevindt. Mentoren en coaches zijn in 2021 getraind om medewerkers optimaal te begeleiden door middel van het voeren van een verwachtings- en een voortgangsgesprek. Een training gericht op het voeren van een beoordelingsgesprek volgt in 2022. Het vernieuwde PE-model voor accountants is geïntegreerd in deze gesprekkencyclus.

De gesprekkencyclus en het mentorschap maken deel uit van een breder programma ter stimulering van de lerende organisatie met een open cultuur, waarin we medewerkers stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Gesprekkencyclus en mentorschap

Niet alleen op kwaliteitsgerichtheid en werkdruk scoren we in 2021 beter dan in 2019. We zijn met de verbeterpunten uit 2019 aan de slag gegaan en stellen tevreden vast dat we een kleine twee jaar later op al deze punten beter scoren:

 • de voldoening die medewerkers uit het werk halen: van een 7,41 naar een 7,76.
 • de doorgroeimogelijkheden binnen Moore DRV: van een 7,39 naar een 7,91.
 • de ruimte om competenties te ontwikkelen: van een 7,39 naar een 8,15.
 • de rol van en support door de direct leidinggevenden: van een 7,84 naar een 8,15.

Verbeterpunten uit 2019

Eind 2021 verscheen de MT 1000, de ranglijst van beste dienstverleners uitgebracht door MT/Sprout. In de overall ranglijst staan we op plaats 3 (in 2020: 4). We scoren vooral heel goed in fiscaal advies: ‘Beste bedrijf van Nederland binnen de sector fiscaal advies: tweede plaats.’ In NPS (in welke mate bevelen klanten ons aan) staan we in fiscaal advies zelfs op plaats één en in de accountancy op 4.

Extern onderzoek MT 1000

Een andere ontwikkeling die een versnelling kreeg in 2021, was het breed en intensief gebruikmaken van de digitale werkomgeving. Het gebruik van Teams werd normaal, evenals digitaal overleggen en webinars volgen. De digitale werkomgeving is bovendien cruciaal in de veelzijdige en frequente uitwisseling van informatie binnen onze organisatie.

Digitale werkomgeving versneld geadopteerd

Het (gedeeltelijk) thuiswerken heeft door de uitbraak van het coronavirus een vlucht genomen binnen onze organisatie. Het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken was gedurende een bepaalde periode voor velen noodzaak. Die ervaring leidde tot de behoefte om dat ook buiten uitbraakperiodes te kunnen doen. Vandaar dat alle medewerkers in 2021 zijn voorzien van een laptop en mobiele telefoon.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit verder te borgen, bekijken we voortdurend welke processen we kunnen optimaliseren. Ook in 2021 zijn kleinere en grotere optimalisaties doorgevoerd. Twee impactvolle projecten waren de overgang naar nieuwe software voor het efficiënt onderhouden van veelgebruikte documenten en de aanpassing in het cliëntacceptatieproces. Die cliëntacceptatie is in onze sector aan wettelijke voorschriften gehouden. Het voldoen aan die voorschriften vereist zorgvuldigheid en is tijdrovend. Daarom is in 2021 het cliëntacceptatieproces onder de loep genomen, verbeterd en verder geautomatiseerd.

Interne processen

Operationele optimalisatie

cyber security

Meer dan ooit werd 2021 geteisterd door ‘ransomware’ en andere virussen die netwerken platlegden. Het was voor onze organisatie een extra aanleiding voor een grondige risico-inventarisatie. Dat onderzoek heeft geleid tot aangepaste procedures en aangescherpte veiligheidsmaatregelen.

Evenals in 2020 zijn in 2021 drie grotere events waarvan wij jarenlang sponsor waren, niet doorgegaan: de Singelloop in Breda en de Beach events in Bergen op Zoom en Roosendaal. De Kustmarathon ging wel door. Moore DRV was opnieuw sponsor en Moore DRV’ers namen deel aan diverse programmaonderdelen.  

De reguliere, meerjarige sponsoring van lokale en regionale verenigingen is doorgegaan zoals in andere jaren; bedragen zijn dus niet aangepast aan verminderde tegenprestaties.

Bijzonder was onze adoptie van de neushoorn Namaste van Diergaarde Blijdorp. Maandenlang werd de diergaarde in 2021 gedwongen de poorten te sluiten vanwege de coronamaatregelen van de overheid. Dat bracht de bestaanszekerheid in gevaar. Vanuit onze betrokkenheid bij Rotterdam en het belang van de diergaarde voor de stad, haar inwoners en vele anderen in ons werkgebied, heeft de maatschap besloten Diergaarde Blijdorp te ondersteunen met de adoptie van Namaste.

Ook besloot de maatschap voor het tweede jaar op rij om in de aanloop naar de feestdagen een donatie te geven aan een instantie die zich inzet voor mensen die harder worden geraakt door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. In 2021 is gekozen voor Stichting Leergeld. De donatie is uitgekeerd in de plaatsen waar wij zijn gevestigd en de stichting actief is.

De aanvragen die wij krijgen voor sponsoring en donaties toetsen we aan de hand van het sponsoringbeleid dat is gepubliceerd op onze website.

Sponsoring,
Events
& Donaties

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm