We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

organisatiedoelen
en ontwikkelingen

Moore DRV is een sociaal, informeel kantoor met een sterk kwaliteitsgerichte cultuur. Die cultuur blijven we borgen. We ontwikkelen een sociale ambitie en zetten ons nadrukkelijker in om een nog meer inclusieve, diverse organisatie te worden met meer vrouwen in topposities. Ook willen we meer bijdragen aan een gezonde levensstijl en leefomgeving.

Missie en visie

Wij zijn de onmisbare partner voor ondernemers in de echte economie. Met die visie als vertrekpunt, is onze missie geformuleerd:

"Wij zijn een organisatie die ondernemers in de echte economie helpt hun prestaties duurzaam te verbeteren door hen grip, inzicht en ondersteuning te bieden in hun financiële bedrijfsvoering. Voor onze medewerkers zijn wij een sociale partner die hen stimuleert en volop mogelijkheden biedt om zich als professional te blijven ontwikkelen en waardevol te zijn in hun zakelijke en persoonlijke omgeving. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en onafhankelijkheid. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen. Om onze continuïteit zeker te stellen zorgen wij voor een goed financieel resultaat."

Werken in de echte economie.

Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.

De visie en missie van onze organisatie zijn vertaald in een belofte aan onze cliënten:


Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers die werkzaam zijn in het mkb. Want daar ligt onze passie: bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat:

Milieu
Diversiteit en inclusiviteit
Sociale ambitie

Bij de keuze voor nieuwe leaseauto’s voor assistenten is de overstap naar elektrische auto’s een belangrijke overweging geweest. Daartoe is vooralsnog niet besloten omdat de fiscale bijtelling voor jongeren hierdoor flink omhoog zou gaan en zij zelf geen vrije keuze hebben in de auto die zij rijden. Wel is besloten om met ingang van 2023 het elektrisch rijden te stimuleren door de bijdrage van Moore DRV met € 100 te verhogen als medewerkers kiezen voor een volledig elektrische auto.

Ook is de leasefiets geïntroduceerd. We willen stimuleren dat medewerkers vaker gebruikmaken van de fiets, voor woon-werkverkeer, voor ontspanning en/of vitaliteit.

Het netwerk Moore Global is een grote drijvende kracht achter het sociaal ondernemerschap van de aangesloten kantoren wereldwijd. Zij delen kennis, stimuleren en initieerden bijvoorbeeld ‘The Moore Forest’ via Treedom. Met het planten van bomen compenseren we de CO2-uitstoot van het reizen voor internationale bijeenkomsten.

In 2022 zijn wereldwijd 1.457 bomen geplant in ‘The Moore Forest’ waarvan zestien namens Moore DRV.

Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit en meer in het bijzonder het weghalen van de barrières die vrouwen ervaren in hun weg naar de top van onze organisatie is een speerpunt voor 2023. Ook zijn per 2023 een aantal arbeidsvoorwaarden aangepast die diversiteit en inclusiviteit bevorderen. Zo zijn drie christelijke feestdagen vervallen als verplichte vrije dag. Medewerkers hebben daarvoor drie vakantiedagen extra gekregen en hebben nu een keuze.

In 2022 is het initiatief genomen om een sociale ambitie te formuleren, sociale en duurzaamheidsdoelen te stellen en van daaruit concrete acties uit te voeren. Het vaststellen van die ambitie en doelen moet in 2023 haar beslag krijgen. Drie jonge managers hebben de rol van social ambassador op zich genomen. Zij gaan de raad van bestuur adviseren over de inhoud van de ambitie, de doelen en de activiteiten. Ook vervullen zij een belangrijke rol in bewustwording en bevordering cv van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Organisatiedoelen

De missie beschrijft welke betekenis wij willen hebben voor de onze cliënten, onze medewerkers en de maatschappij. In navolging daarvan zijn onze organisatiedoelen gegroepeerd rondom vier thema’s: kwaliteit, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en operationele optimalisatie. De rechter driehoek geeft dat weer. De focus op deze organisatiedoelen is in 2018 ingezet en de daaropvolgende jaren gecontinueerd. Zo ook in 2022.

Bron: Cultuurmeting 2021
*Deze vraag was geen onderdeel van het MTO in 2019.

Verbeteringen cultuurkenmerken

Uitkomsten cultuurkenmerken 2021

Cultuur en gedrag

Moore DRV heeft bovenal een mensgerichte cultuur. Er is een sterke gerichtheid op het leveren van kwaliteit en waarde aan ondernemers in de echte economie. We werken met plezier samen, op een no nonsense manier en in een informele sfeer.

Met elkaar streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan alleen met een op kwaliteit gerichte cultuur die het gedrag stimuleert dat de kwaliteit van onze dienstverlening ondersteunt; gedrag dat aansluit op de kernwaarden en de gedragscode van Moore DRV, die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid.

Tone at the top

Zoals bij elke organisatie begint onze cultuur aan de top. Leidinggevenden van Moore DRV stimuleren de kwaliteitsgerichte cultuur en hebben hierin een voorbeeldfunctie. Tijdens bijeenkomsten met medewerkers dragen zij het belang van een kwaliteitsgerichte cultuur actief uit. Zij zijn actief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten en voeden de cultuur ook door ‘nee’ te zeggen. ‘Nee’ tegen een opdracht als er onvoldoende capaciteit of deskundigheid beschikbaar is, ‘nee’ tegen fraude, ‘nee’ tegen fouten in de jaarrekening en ‘nee’ tegen elkaar als we het niet eens zijn met een overweging of beslissing. 

De leiding beschikt over diverse harde en zachte maatregelen en initiatieven om een kwaliteitsgerichte cultuur te bevorderen. Bij de analyse van de kwaliteitsindicatoren staan we hierbij stil.

Onderzoeken

De uitkomsten van de cultuurscan zijn in 2022 besproken binnen de raad van bestuur, maatschap en het centraal overleg. Daarna zijn deze gepresenteerd aan de directies van de verschillende vestigingen die op hun beurt verder aan de slag zijn gegaan met de medewerkers. Ook op de kwaliteitsmiddag in juni 2022 zijn de uitkomsten gedeeld.

Moore DRV wil een lerende organisatie zijn met een open cultuur, waarin we medewerkers stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. In 2021 is gestart met een nieuwe gesprekscyclus en een vernieuwde opzet van het mentorschap, waarmee we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. In 2022 zijn deze lopende verbeteracties voortgezet.

Elke medewerker heeft een mentor die past bij de fase waarin de medewerker zich qua ontwikkeling bevindt. Mentoren zijn getraind om medewerkers optimaal te begeleiden door middel van het voeren van de diverse soorten gesprekken. In 2022 zijn de ervaringen van de medewerkers met de gesprekscyclus door middel van een enquête geïnventariseerd en met de Raad van bestuur geëvalueerd. Een wijziging die op basis hiervan is doorgevoerd is het verplicht stellen van het verwachtingsgesprek voor medewerkers tot het functieniveau van manager.

Uit onderzoeken komt ook naar voren dat informatie lastig is terug te vinden in de digitale werkomgeving. In 2022 is hier aandacht aan besteed door het verder integreren van Microsoft Teams. Ook verwachten we dat het gebruik van nieuwe HR-software in 2023 een positieve bijdrage gaat leveren aan een goede informatievoorziening.

De cultuur zoals deze door de medewerkers van Moore DRV wordt getypeerd, kenmerkt zich met name als een mensgerichte cultuur (44%) gevolgd door een beheersgerichte cultuur (24%) en in mindere mate als een resultaatgerichte (18%) en innovatie gerichte cultuur (14%). Wij zijn trots op de aanwezige cultuur binnen onze organisatie en zijn dan ook blij met de uitkomsten die op een aantal onderdelen een mooie verbetering laat zien. Die verbetering hopen we terug te zien in het cultuuronderzoek van 2023.

Onderstaande tabel toont enkele resultaten uit de cultuurmeting, waaruit op hoofdlijnen blijkt hoe de organisatie en vooral de kwaliteitsgerichtheid hiervan door onze medewerkers wordt ervaren.

De medewerkerstevredenheid en kwaliteitsgerichtheid zijn twee van de vier strategische pijlers van Moore DRV. Eenmaal per twee jaar onderzoeken we daarom onze cultuur en medewerkerstevredenheid. Het laatste onderzoek vond plaats in oktober 2021. De algemene tevredenheid kwam uit op een 7,71 (in 2019: 7,34). Het streefcijfer is een 8+.

verbeterpunten 2021

Positieve punten uit 2021

Verbeterpunten uit 2019

Niet alleen op kwaliteitsgerichtheid en werkdruk scoren we in 2021 beter dan in 2019. We zijn met de verbeterpunten uit 2019 aan de slag gegaan en stellen tevreden vast dat we een kleine twee jaar later op al deze punten beter scoren:

 • de voldoening die medewerkers uit het werk halen: van een 7,41 naar een 7,76.
 • de doorgroeimogelijkheden binnen Moore DRV: van een 7,39 naar een 7,91.
 • de ruimte om competenties te ontwikkelen: van een 7,39 naar een 8,15.
 • de rol van en support door de direct leidinggevenden: van een 7,84 naar een 8,15.

Gesprekkencyclus en mentorschap

Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten. Dit keer van iets andere aard dan in 2019. De verbeterpunten die we nu zien, zijn:

 • de behoefte aan persoonlijke aandacht en waardering voor de inzet (complimenten).
 • de informatievoorziening op gebied van kwaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • de mate waarin de directie weet wat er op de werkvloer leeft.

De medewerkerstevredenheid is gestegen: van een 7,34 in 2019 naar een 7,71 in 2021. Daarmee komen we al dichterbij de 8+ die we als kantoor nastreven. We scoren vooral heel positief op betrokkenheid bij het werk en collega’s, de collegiale sfeer en samenwerking, met een gemiddeld cijfer van 8,5. Die uitkomst sluit ook aan bij het feit dat meer mensen onze cultuur als mensgericht typeren (nu 44%).

Het intensiveren van ontwikkelgesprekken met medewerkers en het verbeteren van het mentorschap, waren twee oplossingen die zijn gekozen naar aanleiding van de verbeterpunten uit de cultuurmeting 2019. In 2021 is gestart met een nieuwe gesprekkencyclus en een vernieuwde opzet van het mentorschap, waarmee we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Elke medewerker heeft inmiddels een mentor die past bij de fase waarin de medewerker zich qua ontwikkeling bevindt. Mentoren en coaches zijn in 2021 getraind om medewerkers optimaal te begeleiden door middel van het voeren van een verwachtings- en een voortgangsgesprek. Een training gericht op het voeren van een beoordelingsgesprek volgt in 2022. Het vernieuwde PE-model voor accountants is geïntegreerd in deze gesprekkencyclus.

De gesprekkencyclus en het mentorschap maken deel uit van een breder programma ter stimulering van de lerende organisatie met een open cultuur, waarin we medewerkers stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Aanpak verbeterpunten

De uitkomsten van het onderzoek in 2021 zijn in 2022 breed in onze organisatie gepresenteerd en besproken. De managementteams gaan aan de slag met de lokale resultaten, specifiek met de thema’s die niet organisatiebreed als verbeterpunt naar voren komen. De organisatiebrede verbeterpunten worden opgepakt door het team HRM in samenwerking met het Centraal Overleg. Bij die aanpak kunnen de nieuwe gesprekkencyclus en het verbeterde mentorschap belangrijk zijn om de persoonlijke aandacht te stimuleren.

Operationele optimalisatie

Interne processen

In 2022 is de overgang naar Microsoft Dynamics 365 voorbereid. Dit pakket gebruiken we voor cliënt- en urenregistratie, facturatie en relatiemanagement (crm) en gaat daarmee in 2023 een spilfunctie vervullen in ons applicatielandschap. Doordat we na implementatie data beter kunnen delen en ontsluiten, kunnen we efficiënter werken, is de kwaliteit van de data beter geborgd en krijgen we betere inzichten. Tegelijkertijd wordt ook de hrm-software vervangen. Alle interne processen die via meerdere pakketten lopen, komen nu samen in één totaaloplossing.

security

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

Door de overgang naar Microsoft Dynamics 365 en de nieuwe hr-software te combineren met het toepassen van zogenaamde low code software kunnen we processen - ook als ze in afzonderlijke pakketten plaatsvinden - nog efficiënter inrichten. De processen zijn beoordeeld en via slimme tooling nog beter op elkaar afgestemd. Meervoudige vastlegging van dezelfde data (zoals een adreswijziging) is daardoor niet meer nodig en ook de bestede tijd aan een tijdsintensief proces als cliëntacceptatie vermindert hierdoor.

De impact van dit project op onze organisatie is groot, want het raakt vrijwel iedereen in de organisatie. Dat stelt hoge eisen aan de voorbereiding van de implementatie door onze interne projectorganisatie. Dat deze voorbereiding binnen negen maanden is afgerond, is dan ook een bijzondere prestatie. Op de eerste werkdag van 2023 ging het project ‘live’.

De veiligheid en een veilig gebruik van onze IT-systemen is een continu aandachtpunt. We passen technische beveiliging toe en houden medewerkers alert via bijvoorbeeld (nep) phishing-campagnes. De resultaten daarvan worden gemeten en geëvalueerd. Zo nodig adviseren we een gerichte training.

Al onze vestigingen zijn inmiddels voorzien van de meest recente audio/video-oplossingen. Daarmee is de beeld- en geluidskwaliteit van online overleg tussen collega’s onderling en met onze cliënten verder verbeterd.

Digitale werkomgeving versneld geadopteerd

Met VIVA Connections is het intranet van SharePoint naadloos geïntegreerd in Microsoft Teams, waardoor nieuwsberichten die op het intranet worden gepost automatisch op de persoonlijke startpagina van medewerkers in Teams worden weergegeven. Wanneer er nieuwe artikelen worden geplaatst, ontvangen medewerkers notificaties binnen Teams. Bovendien is het mogelijk om binnen de Teams-applicatie door het intranet te navigeren. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de informatievoorziening.

Sponsoring, Events
& Donaties

Nadat de uitbraak van het coronavirus het doorgaan van de Singelloop twee jaar had verhinderd, waren we in 2022 voor de achtste keer een belangrijke sponsor en samenwerkingspartner van de Singelloop in Breda. Veel DRV’ers en cliënten zetten een sportieve prestatie neer of waren op een andere manier als vrijwilliger betrokken bij dit event. Ook onze jarenlange sponsoring van de Kustmarathon kreeg in het verslagjaar opnieuw een goede invulling dankzij de betrokkenheid van collega’s. In Bergen op Zoom en Roosendaal namen we met teams deel aan de beach events volleybal, waarvan we tevens sponsor waren.

Naast deze eventsponsoring ondersteunen we uiteenlopende verenigingen en stichtingen die van grote betekenis zijn voor de samenleving waarin DRV’ers wonen en werken. Daarin zijn we een trouwe partner; veelal gaat het om een ondersteuning van enkele tot soms tientallen jaren.

Tot onze spijt overleed in 2022 Namaste, de neushoorn die we twee jaar lang hebben geadopteerd ter ondersteuning van Diergaarde Blijdorp.

De aanvragen die wij krijgen voor sponsoring en donaties toetsen we aan de hand van het sponsoring beleid dat is gepubliceerd op onze website.

Moore DRV is een sociaal, informeel kantoor met een sterk kwaliteitsgerichte cultuur. Die cultuur blijven we borgen. We ontwikkelen een sociale ambitie en zetten ons nadrukkelijker in om een nog meer inclusieve, diverse organisatie te worden met meer vrouwen in topposities. Ook willen we meer bijdragen aan een gezonde levensstijl en leefomgeving.

organisatiedoelen
en ontwikkelingen

Werken in de echte economie.

Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland.

De visie en missie van onze organisatie zijn vertaald in een belofte aan onze cliënten:


Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers die werkzaam zijn in het mkb. Want daar ligt onze passie: bij bedrijven die de ruggengraat van onze economie vormen en die zorgen voor het overgrote deel van onze werkgelegenheid. Familiebedrijven die zuinig zijn op hun bedrijf, op hun klanten en op hun mensen. Die telkens weer nieuwe uitdagingen aangaan en wendbaar zijn. Wij noemen dat:

"Wij zijn een organisatie die ondernemers in de echte economie helpt hun prestaties duurzaam te verbeteren door hen grip, inzicht en ondersteuning te bieden in hun financiële bedrijfsvoering. Voor onze medewerkers zijn wij een sociale partner die hen stimuleert en volop mogelijkheden biedt om zich als professional te blijven ontwikkelen en waardevol te zijn in hun zakelijke en persoonlijke omgeving. Samen werken wij aan het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau en vanuit een actieve, persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten, zonder concessies te doen aan onze integriteit en onafhankelijkheid. Wij vervullen onze rol in het maatschappelijk verkeer en de omgeving waarin wij werken met respect en verantwoordelijkheid voor de diverse belangen. Om onze continuïteit zeker te stellen zorgen wij voor een goed financieel resultaat."

Missie en visie

Wij zijn de onmisbare partner voor ondernemers in de echte economie. Met die visie als vertrekpunt, is onze missie geformuleerd:

Sociale ambitie

In 2022 is het initiatief genomen om een sociale ambitie te formuleren, sociale en duurzaamheidsdoelen te stellen en van daaruit concrete acties uit te voeren. Het vaststellen van die ambitie en doelen moet in 2023 haar beslag krijgen. Drie jonge managers hebben de rol van social ambassador op zich genomen. Zij gaan de raad van bestuur adviseren over de inhoud van de ambitie, de doelen en de activiteiten. Ook vervullen zij een belangrijke rol in bewustwording en bevordering cv van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De missie beschrijft welke betekenis wij willen hebben voor de onze cliënten, onze medewerkers en de maatschappij. In navolging daarvan zijn onze organisatiedoelen gegroepeerd rondom vier thema’s: kwaliteit, cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en operationele optimalisatie. De rechter driehoek geeft dat weer. De focus op deze organisatiedoelen is in 2018 ingezet en de daaropvolgende jaren gecontinueerd. Zo ook in 2022.

Organisatiedoelen

Uit de cultuurmeting blijkt een daling van het aantal medewerkers dat de werkdruk doorgaans als te hoog of veel te hoog ervaart. Het percentage ging van 26% naar 19%. Daar zijn we blij mee. Vermoedelijk heeft de coronaperiode hierin een rol gespeeld. Velen werkten (gedeeltelijk) thuis, hadden minder reistijd en ervaarden een betere werk-privébalans. Daarnaast kunnen medewerkers goed afspraken maken met de leidinggevende over flexibel werken. Ondanks deze daling zijn we er nog niet. Zo is de ervaren werkdruk bij de servicelijn personeel & salaris nog steeds te hoog. We beseffen bovendien dat het in het algemeen druk is en richten ons op het werven van nieuwe collega’s en het optimaliseren van werkprocessen om de werkdruk te helpen verlagen.

Een onderverdeling per servicelijn en staf geeft het volgende beeld.

Uitkomsten
werkdruk 2021

Uit het onderzoek blijkt verder dat onze medewerkers onze cultuur typeren als mensgericht (44%) gevolgd door beheersgericht (24%) en in mindere mate resultaatgericht (18%) en innovatiegericht (14%).

Wij zijn trots op onze cultuur en blij met de uitkomsten die op een aantal onderdelen een mooie verbetering laat laten zien. Dit neemt niet weg dat uit de cultuurmeting ook een aantal verbeterpunten naar voren komt. Onderwerpen gerelateerd aan een kwaliteitsgerichte cultuur waarop verbetering mogelijk is, betreft het ‘nee’ durven zeggen tegen het doen van concessies ten aanzien van kwaliteit. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de betrekkelijk lage score van een cijfer 7 op dit onderdeel precies betekent.

Bron: Cultuurmeting 2021
*Deze vraag was geen onderdeel van het MTO in 2019.

Uitkomsten cultuurkenmerken 2021

Onderstaande tabel toont enkele resultaten uit de cultuurmeting, waaruit op hoofdlijnen blijkt hoe de organisatie en vooral de kwaliteitsgerichtheid hiervan door onze medewerkers wordt ervaren.

Cultuur en gedrag

Moore DRV heeft bovenal een mensgerichte cultuur. Er is een sterke gerichtheid op het leveren van kwaliteit en waarde aan ondernemers in de echte economie. We werken met plezier samen, op een no nonsense manier en in een informele sfeer.

Met elkaar streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan alleen met een op kwaliteit gerichte cultuur die het gedrag stimuleert dat de kwaliteit van onze dienstverlening ondersteunt; gedrag dat aansluit op de kernwaarden en de gedragscode van Moore DRV, die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid.

Moore DRV heeft bovenal een mensgerichte cultuur. Er is een sterke gerichtheid op het leveren van kwaliteit en waarde aan ondernemers in de echte economie. We werken met plezier samen, op een no nonsense manier en in een informele sfeer.

Met elkaar streven we naar een continue verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. Dit kan alleen met een op kwaliteit gerichte cultuur die het gedrag stimuleert dat de kwaliteit van onze dienstverlening ondersteunt; gedrag dat aansluit op de kernwaarden en de gedragscode van Moore DRV, die zijn opgenomen in het integriteitsbeleid.

De medewerkerstevredenheid en kwaliteitsgerichtheid zijn twee van de vier strategische pijlers van Moore DRV. Eenmaal per twee jaar onderzoeken we daarom onze cultuur en medewerkerstevredenheid. Het laatste onderzoek vond plaats in oktober 2021. De algemene tevredenheid kwam uit op een 7,71 (in 2019: 7,34). Het streefcijfer is een 8+.

Onderzoeken

Tone at the top

Natuurlijk zijn er ook nog verbeterpunten. Dit keer van iets andere aard dan in 2019. De verbeterpunten die we nu zien, zijn:

 • de behoefte aan persoonlijke aandacht en waardering voor de inzet (complimenten).
 • de informatievoorziening op gebied van kwaliteit en duurzame inzetbaarheid.
 • de mate waarin de directie weet wat er op de werkvloer leeft.

verbeterpunten 2021

De medewerkerstevredenheid is gestegen: van een 7,34 in 2019 naar een 7,71 in 2021. Daarmee komen we al dichterbij de 8+ die we als kantoor nastreven.  We scoren vooral heel positief op betrokkenheid bij het werk en collega’s, de collegiale sfeer en samenwerking, met een gemiddeld cijfer van 8,5.  Die uitkomst sluit ook aan bij het feit dat meer mensen onze cultuur als mensgericht typeren (nu 44%).

Positieve punten uit 2021

De uitkomsten van het onderzoek in 2021 zijn in 2022 breed in onze organisatie gepresenteerd en besproken. De managementteams gaan aan de slag met de lokale resultaten, specifiek met de thema’s die niet organisatiebreed als verbeterpunt naar voren komen. De organisatiebrede verbeterpunten worden opgepakt door het team HRM in samenwerking met het Centraal Overleg. Bij die aanpak kunnen de nieuwe gesprekkencyclus en het verbeterde mentorschap belangrijk zijn om de persoonlijke aandacht te stimuleren.

Aanpak verbeterpunten

Het intensiveren van ontwikkelgesprekken met medewerkers en het verbeteren van het mentorschap, waren twee oplossingen die zijn gekozen naar aanleiding van de verbeterpunten uit de cultuurmeting 2019. In 2021 is gestart met een nieuwe gesprekkencyclus en een vernieuwde opzet van het mentorschap, waarmee we nog meer bijdragen aan de ontwikkeling van onze medewerkers. Elke medewerker heeft inmiddels een mentor die past bij de fase waarin de medewerker zich qua ontwikkeling bevindt. Mentoren en coaches zijn in 2021 getraind om medewerkers optimaal te begeleiden door middel van het voeren van een verwachtings- en een voortgangsgesprek. Een training gericht op het voeren van een beoordelingsgesprek volgt in 2022. Het vernieuwde PE-model voor accountants is geïntegreerd in deze gesprekkencyclus.

De gesprekkencyclus en het mentorschap maken deel uit van een breder programma ter stimulering van de lerende organisatie met een open cultuur, waarin we medewerkers stimuleren om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Gesprekkencyclus en mentorschap

Niet alleen op kwaliteitsgerichtheid en werkdruk scoren we in 2021 beter dan in 2019. We zijn met de verbeterpunten uit 2019 aan de slag gegaan en stellen tevreden vast dat we een kleine twee jaar later op al deze punten beter scoren:

 • de voldoening die medewerkers uit het werk halen: van een 7,41 naar een 7,76.
 • de doorgroeimogelijkheden binnen Moore DRV: van een 7,39 naar een 7,91.
 • de ruimte om competenties te ontwikkelen: van een 7,39 naar een 8,15.
 • de rol van en support door de direct leidinggevenden: van een 7,84 naar een 8,15.

Verbeterpunten uit 2019

Met VIVA Connections is het intranet van SharePoint naadloos geïntegreerd in Microsoft Teams, waardoor nieuwsberichten die op het intranet worden gepost automatisch op de persoonlijke startpagina van medewerkers in Teams worden weergegeven. Wanneer er nieuwe artikelen worden geplaatst, ontvangen medewerkers notificaties binnen Teams. Bovendien is het mogelijk om binnen de Teams-applicatie door het intranet te navigeren. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de informatievoorziening.

Digitale werkomgeving versneld geadopteerd

Al onze vestigingen zijn inmiddels voorzien van de meest recente audio/video-oplossingen. Daarmee is de beeld- en geluidskwaliteit van online overleg tussen collega’s onderling en met onze cliënten verder verbeterd.

Plaats- en tijdonafhankelijk werken

In 2022 is de overgang naar Microsoft Dynamics 365 voorbereid. Dit pakket gebruiken we voor cliënt- en urenregistratie, facturatie en relatiemanagement (crm) en gaat daarmee in 2023 een spilfunctie vervullen in ons applicatielandschap. Doordat we na implementatie data beter kunnen delen en ontsluiten, kunnen we efficiënter werken, is de kwaliteit van de data beter geborgd en krijgen we betere inzichten. Tegelijkertijd wordt ook de hrm-software vervangen. Alle interne processen die via meerdere pakketten lopen, komen nu samen in één totaaloplossing.

Interne processen

Operationele optimalisatie

cyber security

Meer dan ooit werd 2021 geteisterd door ‘ransomware’ en andere virussen die netwerken platlegden. Het was voor onze organisatie een extra aanleiding voor een grondige risico-inventarisatie. Dat onderzoek heeft geleid tot aangepaste procedures en aangescherpte veiligheidsmaatregelen.

Nadat de uitbraak van het coronavirus het doorgaan van de Singelloop twee jaar had verhinderd, waren we in 2022 voor de achtste keer een belangrijke sponsor en samenwerkingspartner van de Singelloop in Breda. Veel DRV’ers en cliënten zetten een sportieve prestatie neer of waren op een andere manier als vrijwilliger betrokken bij dit event. Ook onze jarenlange sponsoring van de Kustmarathon kreeg in het verslagjaar opnieuw een goede invulling dankzij de betrokkenheid van collega’s. In Bergen op Zoom en Roosendaal namen we met teams deel aan de beach events volleybal, waarvan we tevens sponsor waren.

Naast deze eventsponsoring ondersteunen we uiteenlopende verenigingen en stichtingen die van grote betekenis zijn voor de samenleving waarin DRV’ers wonen en werken. Daarin zijn we een trouwe partner; veelal gaat het om een ondersteuning van enkele tot soms tientallen jaren.

Tot onze spijt overleed in 2022 Namaste, de neushoorn die we twee jaar lang hebben geadopteerd ter ondersteuning van Diergaarde Blijdorp.

De aanvragen die wij krijgen voor sponsoring en donaties toetsen we aan de hand van het sponsoring beleid dat is gepubliceerd op onze website.

Sponsoring, Events
& Donaties

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm