We respecteren uw privacy

Wij en onze partners passen cookies toe op een apparaat en verwerken persoonlijke gegevens om advertenties en inhoud te personaliseren, de resultaten van advertenties en inhoud te meten, inzicht te krijgen over de betreffende publiek en producten te ontwikkelen en verbeteren. Met u toestemming kunnen wij en onze partners gebruikmaken van locatiegegevens en identificatie door het scannen van apparaten. Klik hieronder om toestemming hiervoor te geven. Lees onze privacybeleid voor meer informatie.

Stelsel van
kwaliteitsbeheersing

Samen streven we voortdurend naar het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau voor ondernemers in de echte economie. Een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing zorgt ervoor dat we onze kwaliteitsdoelstellingen behalen. Bovendien vervullen we een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Daarom doen we uitgebreid verslag van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Omdat we hebben gekozen voor één kwaliteitsstelsel voor heel Moore DRV, rapporteren we in dit verslag over de kwaliteitsindicatoren van alle servicelijnen en de ondernemingen die aan Moore DRV zijn gelieerd.

Kwaliteitsambitie en kwaliteitsdoelstellingen

Het leveren van kwaliteit is de kern van ons bestaan. Aan kwaliteit doen we dan ook geen concessie.

Die kwaliteitsambitie blijkt uit onze merkbelofte: Wij zijn ‘Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland’. Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers, die werkzaam zijn in het mkb.

Onze kwaliteitsambitie hebben wij vertaald naar een aantal kwaliteitsdoelstellingen, namelijk:

 • We voldoen aan wet- en regelgeving.

 • We geven op een integere wijze invulling aan onze poortwachtersfunctie door stringente procedures voor cliënt- en opdrachtaanvaarding en alertheid op signalen van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

 • We wegen tegengestelde belangen bij de opdrachten zorgvuldig af.

 • We leveren toegevoegde waarde aan opdrachtgevers en maatschappij.

Kwaliteitsbeleid
en stelsel van kwaliteitsbeheersing

De kwaliteitsambitie en -doelstellingen zijn opgenomen in het kwaliteitsbeleid. Om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken bevat ons stelsel van kwaliteitsbeheersing uiteenlopende maatregelen en procedures . Het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn beschreven in het Kwaliteitshandboek Moore DRV.

Omdat wij kiezen voor één stelsel van kwaliteitsbeheersing geldt ons Kwaliteitshandboek voor alle servicelijnen en gespecialiseerde diensten. Passend bij de aard van de dienstverlening gelden aanvullend specifieke procedures en richtlijnen. Die zijn opgenomen in separate handboeken en/of leidraden.

Functies binnen stelsel van kwaliteitsbeheersing

Binnen ons stelsel van kwaliteitsbeheersing kennen we diverse functies en rollen. Van de belangrijkste functies geven we kort weer wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.

Maatschap

De maatschap is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Zij bepaalt en beslist over de koers van de organisatie. Eenmaal per jaar bespreekt de maatschap aan de hand van het kwaliteitsverslag of het geformuleerde kwaliteitsbeleid heeft geleid tot de juiste bedrijfscultuur: een cultuur waarin het kwaliteitsbeleid, de handboeken en de leidraden centraal staan in het dagelijks handelen.

Beleidsbepalende
organen

Onder de beleidsbepalende organen verstaan we de Raad van Bestuur, de Beleidsbepalers en de Kwaliteitsbepalers. De beleidsbepalende organen zijn belast met de dagelijkse leiding. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het formuleren van de kwaliteitsambitie en het kwaliteitsbeleid en het opzetten en onderhouden van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

De raad van bestuur bestaat uit vier leden: drie accountants en een fiscalist. Michael Bick en Jan Gijsel vervullen beiden de rol van beleidsbepaler. De beleidsbepalers zijn geheel zelfstandig en met uitsluiting van de overige maatschapsleden, bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van de accountantsorganisatie. De beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn automatisch tevens kwaliteitsbepaler van het NVKS-accountantskantoor. Daarmee zijn zij dus (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Marco Utermark vervult samen met hen de rol van kwaliteitsbepaler. De raad van bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het accountantskantoor met overige opdrachten.

Met onderstaand overzicht geven we inzicht in de geschreven uren van de leden van de raad van bestuur. Uit de analyse komt naar voren dat zij voldoende tijd hebben kunnen vrijmaken om zich te richten op hun bestuurstaken.

Kwaliteitsmanager

De kwaliteitsmanager is operationeel verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De kwaliteitsmanager rapporteert tweemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen. Dat gebeurt in het kwaliteitsverslag over de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook stelt de kwaliteitsmanager verbeteringen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor. De kwaliteitsmanager ondersteunt de beleidsbepalende organen op operationeel gebied door het voorbereiden van te nemen besluiten. Daarnaast vervult de kwaliteitsmanager de rol van onafhankelijkheidsfunctionaris.

Compliance

Compliance houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van interne en externe regelgeving en bewaakt de betrouwbaarheid en integriteit van onze organisatie. Zij rapporteert tweemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen en aan de maatschap, hoofdzakelijk via het eerdergenoemde kwaliteitsverslag. De compliance functie wordt uitgeoefend door een interne en een externe compliance officer.

Bureau Vaktechniek

De externe compliance officer is in beginsel eindverantwoordelijk voor alle uitingen van compliance. Op deze wijze wordt de onafhankelijke positie van de compliance functie gewaarborgd. De externe compliance officer is tevens functionaris voor de gegevensbescherming en houdt intern toezicht op de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De interne compliance officer is de ‘linking pin’ naar de maatschap.

Moore DRV beschikt over een bureau vaktechniek accountancy (BVTA) en een bureau vaktechniek fiscaal (BVTF). Beide hebben een belangrijke functie in het vergroten van de vaktechnische kennis van onze medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving in vaktechnisch beleid, alerts en trainingen. Ook ondersteunen zij bij het uitvoeren van interne toetsingen en helpen zij collega’s bij hun vaktechnische afwegingen (consultaties).

Opzet stelsel kwaliteitsbeheersing

Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat uit een scala aan procedures en maatregelen die zijn beschreven in ons Kwaliteitshandboek en aanvullende leidraden. Dit handboek is opgesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving en gebaseerd op de eisen die zijn gesteld door beroepsorganisaties. Het Kwaliteitshandboek en het integriteitsbeleid geven samen invulling aan de wijze waarop wij omgaan met de fundamentele beginselen als vertrouwelijkheid, integriteit, objectiviteit, professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook aspecten als onafhankelijkheid en cliëntacceptatie en -voortzetting zijn hierin opgenomen.

Wij beschikken over diverse kwaliteitswaarborgen die we inzetten voorafgaand, gedurende en na het proces van dienstverlening. Over de uitkomsten van deze kwaliteitswaarborgen, gemeten op basis van kwaliteitsindicatoren, is in het verslagjaar tweemaal gerapporteerd aan de beleidsbepalende organen. Deze rapportages zijn opgesteld door de kwaliteitsmanager en door compliance voorzien van een opinie. Als hiervoor aanleiding was, heeft bijsturing plaatsgevonden eventueel na het uitvoeren van een oorzakenanalyse. Op deze wijze is invulling gegeven aan de zogenaamde Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA).

In de hoofdstukken hierna doen wij verslag van de uitkomst van deze kwaliteitsindicatoren over het jaar 2022.

Wijzigingen in stelsel van kwaliteitsbeheersing

Impactvolle wijzigingen in ons stelsel van kwaliteitsbeheersing in 2022 hadden betrekking op:

 • Wijzigingen in het proces van cliënt- en opdrachtacceptatie en -continuatie.

 • Wijzigingen in de criteria voor de inzet van de kwaliteitsmaatregelen tweede lezing en opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB).

 • Wijzigingen in de procedure interne reviews.

 • Wijziging in de categorieën schendingen waarover we rapporteren.

Door middel van alerts en nieuwsberichten zijn alle medewerkers vooraf op de hoogte gebracht van deze impactvolle wijzigingen en over de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven in onze interne procedures. Bij de jaarlijkse update van ons Kwaliteitshandboek zijn deze wijzigingen hierin opgenomen.

SELF-ASSESSMENT RAAD VAN BESTUUR

In 2022 heeft de raad van bestuur haar eigen functioneren geëvalueerd en dat van de vennoten die actief zijn in de servicelijn audit & assurance, zoals voorgeschreven in maatregel 2.1. uit ‘In het publiek belang’. Er is gekozen voor een self-assessment gevoed en begeleid door twee externe assessors. De externe assessors hebben door middel van een vragenlijst en interviews informatie opgehaald bij verschillende medewerkers. De informatie hieruit is gedeeld met de raad van bestuur en heeft als input gediend voor de reflectiesessie.

Uit de enquête en de aanvullende gesprekken komt een positief beeld naar voren over de wijze waarop de servicelijn audit & assurance de kwaliteit bevordert. Een aantal verbeterpunten die zijn aangedragen door de externe assessors zijn besproken met de raad van bestuur. De hoofdlijnen hieruit zijn door de raad van bestuur op haar beurt weer gedeeld met de leden van de maatschap.

Voortgang 53 maatregelen

Vrijwel alle 53 maatregelen zijn door Moore DRV ingevoerd, waarbij bij enkele maatregelen andere keuzes zijn gemaakt dan de NBA heeft gevraagd. Maatregelen die niet exact zijn ingevuld conform de wens van de NBA hebben betrekking op het:

 • geleidelijk afschaffen van het goodwillmodel;

 • invoeren van een claw-backregeling;

 • geven van inzicht in beleggingen van vennoten in privé.

De huidige systematiek dat alle vennoten op dezelfde wijze worden beloond (‘gelijke monniken gelijke kappen’) heeft een positieve invloed op ons kwaliteitsbewustzijn. Daarin nemen de cultuur en een juiste mindset op kwaliteit belangrijkere plaatsen in dan financiële motieven.

Er is tot en met 2022 geen actief beleid op het monitoren van beleggingen van vennoten in privé. Wel zijn er in ons Kwaliteitshandboek restricties opgelegd gebaseerd op de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO), waaronder een verbod op het houden van een financieel belang in cliënten. Dit wordt jaarlijks door de kwaliteitsmanager gemonitord door middel van de persoonlijke integriteits- en onafhankelijkheidsverklaring. Met ingang van 2023 zijn aanvullende vragen opgenomen in deze verklaring voor iedereen met de functie vanaf senior manager. De antwoorden op deze vragen geven meer inzicht in beleggingen in privé en geven compliance de mogelijkheid om aanvullend onderzoek te doen bij signalen van mogelijke conflicterende belangen.

Commissie Toekomst Accountancysector (CTA)

In 2020 heeft de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar eindrapport gepubliceerd. De minister van Financiën heeft in een kabinetsreactie aangegeven het overgrote deel van de adviezen van de CTA over te nemen. Met ingang van 1 mei 2020 zijn twee kwartiermakers door de minister aangesteld met de taakopdracht een aantal specifieke maatregelen, zoals vermeld in de kabinetsreactie, uit te voeren en meer in zijn algemeenheid de samenhang en voortgang van alle maatregelen te monitoren, te bewaken en de minister daarover te informeren.

De voorgenomen maatregelen van het verplichten tot instellen van een raad van commissarissen en het rapporteren over wettelijk voorgeschreven Audit Quality Indicators (AQI’s) hebben voor Moore DRV de grootste impact. Met name de laatstgenoemde maatregel begrijpen wij en wij staan hier ook achter. Dat blijkt uit het feit dat wij al meerdere jaren via onze website jaarlijks verslag uitbrengen over onze belangrijkste kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten geven belangrijke indicaties, die gebruikt kunnen worden voor het uitoefenen van het toezicht. Wij zijn echter van mening dat deze minder geschikt zijn voor de benchmarking van kantoren. De uitkomst van een indicator op zichzelf zegt namelijk niet veel en dient geïnterpreteerd te worden in samenhang met andere informatie. Bij een aantal AQI’s hebben wij in een openbare consultatiereactie aangegeven waar deze twijfel door wordt veroorzaakt en hebben wij suggesties gedaan om de bruikbaarheid van de voorgestelde AQI’s te verhogen. Tot slot hebben wij aandacht gevraagd voor de proportionaliteit van deze maatregel en de lastenverzwaring die deze met zich meebrengt. Tevens hebben we een oproep gedaan om de AQI’s af te stemmen op de uitvraag door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van het toezicht dat de AFM met ingang van 1 januari 2022 zelf gaat uitvoeren op niet OOB-accountantsorganisaties.

De Raad van State is in haar reactie van 30 november 2022 op het Wetsvoorstel toekomst accountancysector, waar onder andere bovengenoemde maatregelen in zijn opgenomen, ook kritisch op het voorstel tot periodieke rapportage over kwaliteitsindicatoren. De Raad van State pleit voor een beperktere en meer proportionele toepassing van de indicatoren, die pas na evaluatie dienen te worden toegepast door de gehele sector.

Wij wachten de definitieve uitwerking van de verschillende maatregelen af en bereiden ons waar mogelijk voor op de implementatie hiervan. Ongeacht de definitieve uitwerking van de maatregelen blijven wij onverminderd transparant over de uitkomsten van onze kwaliteitsindicatoren omdat, gezien onze publieke taak, alle belanghebbenden recht hebben op deze informatie.

Kwaliteit meten en verbeteren

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de uitkomsten van de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Deze geven inzicht in de investeringen in kwaliteit (input), de kwaliteitswaarborgen binnen het proces van uitvoering van de opdrachten (proces) en de uitkomsten (output). Al deze kwaliteitsindicatoren zijn van toepassing op de audit & assurance-praktijk van Moore DRV. Een aantal indicatoren is tevens van toepassing op andere servicelijnen. Waar dit geldt, geven we dit aan.

Samen streven we voortdurend naar het hoogst haalbare kennis- en kwaliteitsniveau voor ondernemers in de echte economie. Een omvangrijk stelsel van kwaliteitsbeheersing zorgt ervoor dat we onze kwaliteitsdoelstellingen behalen. Bovendien vervullen we een belangrijke rol in het maatschappelijk verkeer. Daarom doen we uitgebreid verslag van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Omdat we hebben gekozen voor één kwaliteitsstelsel voor heel Moore DRV, rapporteren we in dit verslag over de kwaliteitsindicatoren van alle servicelijnen en de ondernemingen die aan Moore DRV zijn gelieerd.

Stelsel van
kwaliteitsbeheersing

Kwaliteitsbeleid
en stelsel van
kwaliteitsbeheersing

Kwaliteitsambitie en
kwaliteits-
doelstellingen

De kwaliteitsambitie en -doelstellingen zijn opgenomen in het kwaliteitsbeleid. Om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken bevat ons stelsel van kwaliteitsbeheersing uiteenlopende maatregelen en procedures . Het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn beschreven in het Kwaliteitshandboek Moore DRV.

Omdat wij kiezen voor één stelsel van kwaliteitsbeheersing geldt ons Kwaliteitshandboek voor alle servicelijnen en gespecialiseerde diensten. Passend bij de aard van de dienstverlening gelden aanvullend specifieke procedures en richtlijnen. Die zijn opgenomen in separate handboeken en/of leidraden.

Het leveren van kwaliteit is de kern van ons bestaan. Aan kwaliteit doen we dan ook geen concessie.

Die kwaliteitsambitie blijkt uit onze merkbelofte: Wij zijn ‘Moore DRV. Stilletjes één van de beste kantoren van Nederland’. Daarmee doen we de belofte aan onze cliënten en medewerkers dat wij willen uitblinken in cliënttevredenheid en kwaliteit voor ondernemers, die werkzaam zijn in het mkb.

Onze kwaliteitsambitie hebben wij vertaald naar een aantal kwaliteitsdoelstellingen, namelijk:

 • We voldoen aan wet- en regelgeving.

 • We geven op een integere wijze invulling aan onze poortwachtersfunctie door stringente procedures voor cliënt- en opdrachtaanvaarding en alertheid op signalen van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving.

 • We wegen tegengestelde belangen bij de opdrachten zorgvuldig af.

 • We leveren toegevoegde waarde aan opdrachtgevers en maatschappij.

Binnen ons stelsel van kwaliteitsbeheersing kennen we diverse functies en rollen. Van de belangrijkste functies geven we kort weer wat de taken en verantwoordelijkheden zijn.

Functies binnen stelsel van kwaliteitsbeheersing

De raad van bestuur bestaat uit vier leden: drie accountants en een fiscalist. Michael Bick en Jan Gijsel vervullen beiden de rol van beleidsbepaler. De beleidsbepalers zijn geheel zelfstandig en met uitsluiting van de overige maatschapsleden, bevoegd besluiten te nemen ten aanzien van de accountantsorganisatie. De beleidsbepalers van de accountantsorganisatie zijn automatisch tevens kwaliteitsbepaler van het NVKS-accountantskantoor. Daarmee zijn zij dus (mede)verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gehele accountantspraktijk. Marco Utermark vervult samen met hen de rol van kwaliteitsbepaler. De raad van bestuur als geheel is verantwoordelijk voor het accountantskantoor met overige opdrachten.

Met onderstaand overzicht geven we inzicht in de geschreven uren van de leden van de raad van bestuur. Uit de analyse komt naar voren dat zij voldoende tijd hebben kunnen vrijmaken om zich te richten op hun bestuurstaken.

Onder de beleidsbepalende organen verstaan we de Raad van Bestuur, de Beleidsbepalers en de Kwaliteitsbepalers. De beleidsbepalende organen zijn belast met de dagelijkse leiding. Zij zijn eindverantwoordelijk voor het formuleren van de kwaliteitsambitie en het kwaliteitsbeleid en het opzetten en onderhouden van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.

Beleidsbepalende
organen

De maatschap is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Zij bepaalt en beslist over de koers van de organisatie. Eenmaal per jaar bespreekt de maatschap aan de hand van het kwaliteitsverslag of het geformuleerde kwaliteitsbeleid heeft geleid tot de juiste bedrijfscultuur: een cultuur waarin het kwaliteitsbeleid, de handboeken en de leidraden centraal staan in het dagelijks handelen.

Maatschap

De externe compliance officer is in beginsel eindverantwoordelijk voor alle uitingen van compliance. Op deze wijze wordt de onafhankelijke positie van de compliance functie gewaarborgd. De externe compliance officer is tevens functionaris voor de gegevensbescherming en houdt intern toezicht op de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De interne compliance officer is de ‘linking pin’ naar de maatschap.

Moore DRV beschikt over een bureau vaktechniek accountancy (BVTA) en een bureau vaktechniek fiscaal (BVTF). Beide hebben een belangrijke functie in het vergroten van de vaktechnische kennis van onze medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor het vertalen van wet- en regelgeving in vaktechnisch beleid, alerts en trainingen. Ook ondersteunen zij bij het uitvoeren van interne toetsingen en helpen zij collega’s bij hun vaktechnische afwegingen (consultaties).

Bureau Vaktechniek

Compliance houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van interne en externe regelgeving en bewaakt de betrouwbaarheid en integriteit van onze organisatie. Zij rapporteert tweemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen en aan de maatschap, hoofdzakelijk via het eerdergenoemde kwaliteitsverslag. De compliance functie wordt uitgeoefend door een interne en een externe compliance officer.

Compliance

De kwaliteitsmanager is operationeel verantwoordelijk voor het opzetten, implementeren en bewaken van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De kwaliteitsmanager rapporteert tweemaal per jaar aan de beleidsbepalende organen. Dat gebeurt in het kwaliteitsverslag over de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Ook stelt de kwaliteitsmanager verbeteringen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor. De kwaliteitsmanager ondersteunt de beleidsbepalende organen op operationeel gebied door het voorbereiden van te nemen besluiten. Daarnaast vervult de kwaliteitsmanager de rol van onafhankelijkheidsfunctionaris.

Kwaliteitsmanager

Opzet stelsel
kwaliteitsbeheersing

Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat uit een scala aan procedures en maatregelen die zijn beschreven in ons Kwaliteitshandboek en aanvullende leidraden. Dit handboek is opgesteld in overeenstemming met wet- en regelgeving en gebaseerd op de eisen die zijn gesteld door beroepsorganisaties. Het Kwaliteitshandboek en het integriteitsbeleid geven samen invulling aan de wijze waarop wij omgaan met de fundamentele beginselen als vertrouwelijkheid, integriteit, objectiviteit, professionaliteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ook aspecten als onafhankelijkheid en cliëntacceptatie en -voortzetting zijn hierin opgenomen.

Wij beschikken over diverse kwaliteitswaarborgen die we inzetten voorafgaand, gedurende en na het proces van dienstverlening. Over de uitkomsten van deze kwaliteitswaarborgen, gemeten op basis van kwaliteitsindicatoren, is in het verslagjaar tweemaal gerapporteerd aan de beleidsbepalende organen. Deze rapportages zijn opgesteld door de kwaliteitsmanager en door compliance voorzien van een opinie. Als hiervoor aanleiding was, heeft bijsturing plaatsgevonden eventueel na het uitvoeren van een oorzakenanalyse. Op deze wijze is invulling gegeven aan de zogenaamde Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA).

In de hoofdstukken hierna doen wij verslag van de uitkomst van deze kwaliteitsindicatoren over het jaar 2022.

Door middel van alerts en nieuwsberichten zijn alle medewerkers vooraf op de hoogte gebracht van deze impactvolle wijzigingen en over de wijze waarop hieraan invulling wordt gegeven in onze interne procedures. Bij de jaarlijkse update van ons Kwaliteitshandboek zijn deze wijzigingen hierin opgenomen.

Impactvolle wijzigingen in ons stelsel van kwaliteitsbeheersing in 2022 hadden betrekking op:

 • Wijzigingen in het proces van cliënt- en opdrachtacceptatie en -continuatie.

 • Wijzigingen in de criteria voor de inzet van de kwaliteitsmaatregelen tweede lezing en opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB).

 • Wijzigingen in de procedure interne reviews.

 • Wijziging in de categorieën schendingen waarover we rapporteren.

Wijzigingen in stelsel van kwaliteitsbeheersing

In 2022 heeft de raad van bestuur haar eigen functioneren geëvalueerd en dat van de vennoten die actief zijn in de servicelijn audit & assurance, zoals voorgeschreven in maatregel 2.1. uit ‘In het publiek belang’. Er is gekozen voor een self-assessment gevoed en begeleid door twee externe assessors. De externe assessors hebben door middel van een vragenlijst en interviews informatie opgehaald bij verschillende medewerkers. De informatie hieruit is gedeeld met de raad van bestuur en heeft als input gediend voor de reflectiesessie.

Uit de enquête en de aanvullende gesprekken komt een positief beeld naar voren over de wijze waarop de servicelijn audit & assurance de kwaliteit bevordert. Een aantal verbeterpunten die zijn aangedragen door de externe assessors zijn besproken met de raad van bestuur. De hoofdlijnen hieruit zijn door de raad van bestuur op haar beurt weer gedeeld met de leden van de maatschap.

SELF-ASSESSMENT RAAD VAN BESTUUR

Er is tot en met 2022 geen actief beleid op het monitoren van beleggingen van vennoten in privé. Wel zijn er in ons Kwaliteitshandboek restricties opgelegd gebaseerd op de Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO), waaronder een verbod op het houden van een financieel belang in cliënten. Dit wordt jaarlijks door de kwaliteitsmanager gemonitord door middel van de persoonlijke integriteits- en onafhankelijkheidsverklaring. Met ingang van 2023 zijn aanvullende vragen opgenomen in deze verklaring voor iedereen met de functie vanaf senior manager. De antwoorden op deze vragen geven meer inzicht in beleggingen in privé en geven compliance de mogelijkheid om aanvullend onderzoek te doen bij signalen van mogelijke conflicterende belangen.

Vrijwel alle 53 maatregelen zijn door Moore DRV ingevoerd, waarbij bij enkele maatregelen andere keuzes zijn gemaakt dan de NBA heeft gevraagd. Maatregelen die niet exact zijn ingevuld conform de wens van de NBA hebben betrekking op het:

 • geleidelijk afschaffen van het goodwillmodel;

 • invoeren van een claw-backregeling;

 • geven van inzicht in beleggingen van vennoten in privé.

De huidige systematiek dat alle vennoten op dezelfde wijze worden beloond (‘gelijke monniken gelijke kappen’) heeft een positieve invloed op ons kwaliteitsbewustzijn. Daarin nemen de cultuur en een juiste mindset op kwaliteit belangrijkere plaatsen in dan financiële motieven.

Voortgang 53 maatregelen

Commissie Toekomst
Accountancysector
(CTA)

De Raad van State is in haar reactie van 30 november 2022 op het Wetsvoorstel toekomst accountancysector, waar onder andere bovengenoemde maatregelen in zijn opgenomen, ook kritisch op het voorstel tot periodieke rapportage over kwaliteitsindicatoren. De Raad van State pleit voor een beperktere en meer proportionele toepassing van de indicatoren, die pas na evaluatie dienen te worden toegepast door de gehele sector.

Wij wachten de definitieve uitwerking van de verschillende maatregelen af en bereiden ons waar mogelijk voor op de implementatie hiervan. Ongeacht de definitieve uitwerking van de maatregelen blijven wij onverminderd transparant over de uitkomsten van onze kwaliteitsindicatoren omdat, gezien onze publieke taak, alle belanghebbenden recht hebben op deze informatie.

De voorgenomen maatregelen van het verplichten tot instellen van een raad van commissarissen en het rapporteren over wettelijk voorgeschreven Audit Quality Indicators (AQI’s) hebben voor Moore DRV de grootste impact. Met name de laatstgenoemde maatregel begrijpen wij en wij staan hier ook achter. Dat blijkt uit het feit dat wij al meerdere jaren via onze website jaarlijks verslag uitbrengen over onze belangrijkste kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten geven belangrijke indicaties, die gebruikt kunnen worden voor het uitoefenen van het toezicht. Wij zijn echter van mening dat deze minder geschikt zijn voor de benchmarking van kantoren. De uitkomst van een indicator op zichzelf zegt namelijk niet veel en dient geïnterpreteerd te worden in samenhang met andere informatie. Bij een aantal AQI’s hebben wij in een openbare consultatiereactie aangegeven waar deze twijfel door wordt veroorzaakt en hebben wij suggesties gedaan om de bruikbaarheid van de voorgestelde AQI’s te verhogen. Tot slot hebben wij aandacht gevraagd voor de proportionaliteit van deze maatregel en de lastenverzwaring die deze met zich meebrengt. Tevens hebben we een oproep gedaan om de AQI’s af te stemmen op de uitvraag door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het kader van het toezicht dat de AFM met ingang van 1 januari 2022 zelf gaat uitvoeren op niet OOB-accountantsorganisaties.

In 2020 heeft de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) haar eindrapport gepubliceerd. De minister van Financiën heeft in een kabinetsreactie aangegeven het overgrote deel van de adviezen van de CTA over te nemen. Met ingang van 1 mei 2020 zijn twee kwartiermakers door de minister aangesteld met de taakopdracht een aantal specifieke maatregelen, zoals vermeld in de kabinetsreactie, uit te voeren en meer in zijn algemeenheid de samenhang en voortgang van alle maatregelen te monitoren, te bewaken en de minister daarover te informeren.

Kwaliteit meten en
verbeteren

In het volgende hoofdstuk gaan we in op de uitkomsten van de vastgestelde kwaliteitsindicatoren. Deze geven inzicht in de investeringen in kwaliteit (input), de kwaliteitswaarborgen binnen het proces van uitvoering van de opdrachten (proces) en de uitkomsten (output). Al deze kwaliteitsindicatoren zijn van toepassing op de audit & assurance-praktijk van Moore DRV. Een aantal indicatoren is tevens van toepassing op andere servicelijnen. Waar dit geldt, geven we dit aan.

Online magazines | Moore DRV

Wilt u op een fijne manier dieper in gaan op ontwikkelingen in administraties, belastingen, fiscale regelingen, financieel inzicht en nog veel meer? Bekijk hieronder losse edities en abonneer u en krijg altijd de nieuwe magazines in uw mailbox.
Volledig scherm